30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 1

400 บาท

30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (Accounting and Finance for Construction) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161610975) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161610982) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 

หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

หน่วยที่ 2. งบการเงินและวงจรการบัญชีของกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

หน่วยที่ 3. การรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ. รินรดา ตั้งตรงคิด

หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ. สุนา สุทธิเกียรติ

หน่วยที่ 5. การงบประมาฯสำหรับกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง อ. ไพรัช ศุภวิวรรธ์

หน่วยที่ 6. ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ. ดลพร บุญพารอด

หน่วยที่ 7. การควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยงและการวัดผลปฏิบัติงานสำหรับกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์

หน่วยที่ 8. การภาษีอากรสำหรับกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ

 

30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 2

350 บาท

30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (Accounting and Finance for Construction) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161610975) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161610982) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786161611316)

หน่วยที่ 9. ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้แต่ง อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นปนะยงค์

หน่วยที่ 10. มูลค่าของเงิน ผู้แต่ง วรรณี ชลนภาสถิต

หน่วยที่ 11. การลงทุนในทรัพย์สินถาวรของกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง อ. สุชาติ สิริธนาวุฒิ

หน่วยที่ 12. ต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลของกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

หน่วยที่ 13. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

หน่วยที่ 14. การจัดหาเงินทุนของกิจการก่อสร้าง อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ อ. ประเสริฐ มริตตนะพร

หน่วยที่ 15. การเงินเฉพาะกรณี ผู้แต่ง อ.ดร. ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เล่ม 1

350 บาท

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (Introduction to Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603045) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603229) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786161603267)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้แต่ง อ.ดร.นพดล เหลืองภิรมย์ รศ.วันชัย มีชาติ
หน่วยที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 3 รูปแบบองค์การภาคเอกชน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา หน่วยที่ 4 การจัดการการผลิต ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ 
หน่วยที่ 5 การจัดการการตลาด ผู้แต่ง อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
หน่วยที่ 6 การบัญชีและการจัดการการเงิน ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เล่ม 2

400 บาท

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (Introduction to Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603045) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603229) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786161603267)
หน่วยที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อวยชัย ชะบา รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
หน่วยที่ 9 รูปแบบองค์การภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 10 นโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 11 การบริหารการคลังและการงบประมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป อ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล  
หน่วยที่ 12 การจัดการเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศทางการบริหาร ผู้แต่ง อ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว
หน่วยที่ 14 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 15 จริยธรรมทางการบริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์

30203 การเงินธุรกิจและภาษีอากร เล่ม 1

400 บาท

30203 การเงินธุรกิจและภาษีอากร เล่ม 2

350 บาท

30204 องค์การและการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

30204 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609474 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609542 
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ผู้แต่ง ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีองค์การสมัยคลาสสิก ผู้แต่ง ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
หน่วยที่ 3. แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยนีโอ-คลาสิก ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
หน่วยที่ 4. แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
หน่วยที่ 5. การพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต อ.ดร.พนมพันธ์ สมิตานนท์
หน่วยที่ 6. การจัดการการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.ดร.อิศเรศ ศันศนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 7. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ รศ.ดร.จีระ ประทีป

30204 องค์การและการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

30204 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609474 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609542
หน่วยที่ 8. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม 
หน่วยที่ 9. การวางแผน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 10. การจัดองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 11. การนำองค์การ ผู้แต่ง ผศ.สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.ดร.ธัญญรัตน์ คะเนวัน
หน่วยที่ 12. การควบคุม ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 13. การจัดการคุณภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 14. การจัดการนวัตกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 15. ทิศทางและแนวโน้มองค์การและการจัดการในอนาคต ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ เล่ม 1

300 บาท

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ เล่ม 2

450 บาท

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร เล่ม 1

200 บาท

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร เล่ม 2

200 บาท

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร เล่ม 3

350 บาท

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ เล่ม 1

350 บาท

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ เล่ม 2

400 บาท

30210 การจัดการผลิตและการดำเนินงานและหลักการตลาด เล่ม 1

400 บาท

30210 การจัดการผลิตและการดำเนินงานและหลักการตลาด เล่ม 2

350 บาท

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

400 บาท

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Management and Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161615192 เล่ม 2  (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161615505 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161615925
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 3. การวางแผน ผู้แต่ง อ.สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 4. การจัดองค์การ ผู้แต่ง อ.กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 5. ภาวะผู้นำการติดต่อสื่อสารและการจูงใจ ผู้แต่ง รศ.สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ รศ.ปภาวดี มนตรีวัต รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 6. การควบคุม ผู้แต่ง อ.สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 7. พฤติกรรมองค์การ ผู้แต่ง อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 8. การจัดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง อ.กัลยนุช กิติพงศ์พิทยา

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

350 บาท

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Management and Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161615192 เล่ม 2  (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161615505 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161615925
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ
หน่วยที่ 10. การวางแผนสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน 
หน่วยที่ 12. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน 
หน่วยที่ 13. การบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง ศ.เสนาะ ติเยาว์ รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 14. แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 15. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ว่าที่.รต.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ อ.สมิตา กลิ่นพงศ์

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ เล่ม 1

350 บาท

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ เล่ม 2

400 บาท

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง (Construction Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050104 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050203 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050296
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 2. การศึกษาการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 3. การเตรียมการวางแผนงานก่อสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
หน่วยที่ 4. การวางแผนงานก่อสร้างระบบตารางทำงาน ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 5. การวางแผนงานก่อสร้างระบบสายงานวิกฤตแบบเส้นลูกศร ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 6. ผู้แต่การวางแผนงานก่อสร้างระบบสายงานวิกฤตแบบเส้นวงกรอบ ผู้แต่ง อ.โสภณ
หน่วยที่ 7. การวางแผนงานเทคนิคเพิร์ตระบบเส้นสมดุลและระบบอื่นๆ ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฎ์ ใจสอาด

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง (Construction Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050104 เล่ม 2 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050203 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050296
หน่วยที่ 8. การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 9. การวางแผนและควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 10. การวางแผนคุณภาพงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 11. การเตรียมการก่อนนำแผนงานไปใช้ ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 12. การควบคุมและติดตามแผนงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 13. การปรับและแก้ไขแผนงาน ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 14. การเร่งงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 15. การวางแผนงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา เล่ม 1

350 บาท

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา (Quantity Survey and Cost Estimate) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611378 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611255 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611477
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 2. การแยกงานก่อสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์
หน่วยที่ 3. การวัดเนื้องาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ อ.ศิวกร พ่วงพูล
หน่วยที่ 4. การกำหนดราคาต่อหน่วย ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ อ.ศิวกร พ่วงพูล
หน่วยที่ 5. การประมาณราคางานเตรียมการเบื้องต้น ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 6. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานโครงสร้างชั่วคราวที่เกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ ทีปะนาวิน รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 7. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานโครงสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา เล่ม 2

400 บาท

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา (Quantity Survey and Cost Estimate) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611378 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611255 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611477
หน่วยที่ 8. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานสถาปัตยกรรม ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 9. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรม ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 10. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานวิศวกรรมงานระบบในอาคาร ผู้แต่ง อ.ชัชวาลย์ คุณ
ค้ำชู
หน่วยที่ 11. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานโยธา ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 12. การสรุปราคาขั้นสุดท้ายของงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 13. การควบคุมและการติดตามโครงการด้านงบประมาณและการเงิน ผู้แต่ง อ.ไพรัช ศุภวิวรรธน์ รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 14. การควบคุมและการติดตามผลการใช้วัสดุในหน่วยงานสนาม ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 15. สารสนเทศเพื่อการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์

31303 การจัดการงานสนาม เล่ม 1

350 บาท

31303 การจัดการงานสนาม (Field Work Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604806 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604301 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1 การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 2 การจัดการทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.วริศรา ไชยมงคล
หน่วยที่ 3 การจัดการวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้แต่ง ผช.ศ.ภาสมา สุทธิพงศ์ รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 5 การจัดการพื้นที่ในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 6 การวางผังและการตรวจสอบผังอาคาร ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 7 งานก่อสร้างใต้ดิน ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

31303 การจัดการงานสนาม เล่ม 2

400 บาท

31303 การจัดการงานสนาม (Field Work Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604806 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604301 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8 งานโครงสร้างชั่วคราว ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 9 งานแบบหล่อ ผู้แต่ง ผช.ศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 10 การประสานงานในการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 11 การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 12 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.สมเจตน์ บัวเอี่ยม
หน่วยที่ 13 ผลงานและคุณภาพในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 14 งานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 15 การส่งมองงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง (Information Technology for Construction Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605414 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605421 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605438
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 2. คอมพิวเตอร์ฮาร์ตแวร์และซอฟแวร์ ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 3. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกำจร
หน่วยที่ 4. ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 5. การรักษาความมั่นคงปลอดสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยียน
หน่วยที่ 6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยียน
หน่วยที่ 7. เครื่องมือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง (Information Technology for Construction Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605414 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605421 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605438
หน่วยที่ 8. สารสนเทศทางการบัญชีและการเงินในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 9. สารสนเทศในการวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 10. สารสนเทศในการวางแผนงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 11. สารสนเทศในการสำรวจปริมาณแบะการประมาณราคางานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 12. สารสนเทศในการจัดการงานสนาม ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 13. สารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 14. สารสนเทศในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 15. ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส

31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง (Construction Supervision and Inspection) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609948 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610388 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 2. หลักปฏิบัติในการตรวจงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 3. งานดินและงานฐานราก ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 4. งานผสมคอนกรีต ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 5. งานเหล็กเสริมคอนกรีต ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 6. งานแบบหล่อคอนกรีต ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 7. งานลำเลียงและงานหล่อคอนกรีต ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง (Construction Supervision and Inspection) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609948 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610388 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 8. งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 9. งานสถาปัตยกรรม ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 10. งานสุขาภิบาล ผู้แต่ง อ.ประทีป พวงลัดดา
หน่วยที่ 11. งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ผู้แต่ง อ.สุพัฒน์ เพ็งมาก
หน่วยที่ 12. งานเครื่องกลประกอบอาคาร ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 13. งานโยธา ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 14. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 15. เทคโนโลยีงานทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรรค์ สยามิภักดิ์

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร เล่ม 1

400 บาท

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059909 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600600 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600761
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 2. หลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 3. ทรัพยากรกายภาพ ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 4. การจัดการพื้นที่อาคาร ผู้แต่ง อ.วัลยา พัฒนพีรเดช
หน่วยที่ 5. งานบริการอาคาร ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 6. งานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง ผู้แต่ง ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
หน่วยที่ 7. งานดูแลบำรุงระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไปและระบบสุขาภิบาล ผู้แต่ง ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
หน่วยที่ 8. การจัดการงานบริการอาคาร ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร เล่ม 2

350 บาท

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059909 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600600 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600761หน่วยที่ 9. การจัดการงานพลังงาน ผู้แต่ง อ.ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 10. ต้นทุนและงบประมาณในการจัดการทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช
หน่วยที่ 11. การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 12. การจัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 14. การประเมินทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม รศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช
หน่วยที่ 15. การจัดการทรัพยากรอาคารเขียว ผู้แต่ง อ.ธนภณ พันธเสน

31405 การวิเคราะห์โครงการ เล่ม 1

350 บาท

31405 การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606398 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606336 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606497
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการและการวิเคราะห์โครงการ ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 2. การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศรี เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์โครงการด้านการตลาด ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤชนก สุทัศน์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

31405 การวิเคราะห์โครงการ เล่ม 2

400 บาท

31405 การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606398 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606336 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606497
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์โครงการด้านการจัดการ ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 11. การจัดการความเสี่ยงของโครงการ ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 12. การติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 14. การวิเคราะห์โครงการอาคารอารธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 15. การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง (Professional Experience in Construction Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608033 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608040 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608057
หน่วยที่ 1. ความสำเร็จในการปฏิบัติวิชาชีพ ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 2. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 3. องค์การที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ธีระชัย พิพิธศุภผล 
หน่วยที่ 5. การประสานงานในโครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 6. การก่อสร้างอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 7. การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง (Professional Experience in Construction Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608033 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608040 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608057
หน่วยที่ 8. กฎหมายควบคุมอาคาร ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 10. การเจรจาต่อรอง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 11. การจัดจ้างงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 12. สัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 13. การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 14. จรรยาบรรณวิชาชีพในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา 
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ เล่ม 1

350 บาท

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Large –scale Construction Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607210 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607272 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605469
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 2. การจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 3. การจัดการการเงินของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้แต่ง อ.ดร.วริศรา ไชยมงคล รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 4. การจัดการวัสดุ แรงงาน และเครื่องจักรกลในการก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์ ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 5. ฐานรากและระบบโครงสร้างอาคารส่วนใต้ดิน ผู้แต่ง ศ.อรุณ ชัยเสรี อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 6. ระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล ผศ.ดร.สรรค์ สยามิภักดิ์ อ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
หน่วยที่ 7. งานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ เล่ม 2

400 บาท

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Large –scale Construction Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607210 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607272 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605469
หน่วยที่ 8. งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบอาคาร ผู้แต่ง อ.สราวุฒิ ลือคุณา อ.ธีรภาพ ว่องเจริญ
หน่วยที่ 9. งานระบบสุขภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย ผู้แต่ง อ.ฉัตรโสภา ธรรมศักดิ์ 
หน่วยที่ 10. ระบบอาคารอัตโนมัติและการจัดการพลังงานในอาคารขนาดใหญ่ ผู้แต่ง อ.ทวีชัย อวยพรกชกร
หน่วยที่ 11. งานดิน งานทาง และงานสะพาน ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 12. งานเขื่อน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรากร ไม้เรือง
หน่วยที่ 13. งานจัดการสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ ผู้แต่ง อ.สุริสทธิ์ เชิดโชติเพชร์ อ.วิชา วงษ์ประดิษฐ์
หน่วยที่ 14. งานก่อสร้างพิเศษอื่นๆ ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร รศ.นพพร โทณะวณิก ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 15. การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล เล่ม 1

350 บาท

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องกล (Large –scale Construction Technology) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609115 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609108 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609283
หน่วยที่ 1. เทคโนโลยีการก่อสร้างงานโยธา ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีการก่อสร้างงานอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 3. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานดิน ผู้แต่ง อ.ดร.มนตรี เดชาสกุลสม รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 4. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขุด ผู้แต่ง อ.ดร.มนตรี เดชาสกุลสม อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 5. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานเสาเข็ม ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 6. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานผลิตคอนกรีต ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 7. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานลำเลียงและเทคอนกรีต ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล เล่ม 2

400 บาท

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องกล (Large –scale Construction Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609115 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609108 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609283
หน่วยที่ 8. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานจนส่งทางแนวราบ ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 9. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวดิ่ง ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 10. เครื่องจักรกลงานทาง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 11. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานทั่วไป ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 12. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานไม้ ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 13. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานพิเศษ ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 14. เครื่องและอุปกรณ์งานทดสอบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรรค์ สยามิภักดิ์
หน่วยที่ 15. การจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน เล่ม 1

350 บาท

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน เล่ม 2

400 บาท

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 เล่ม 1

400 บาท

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 (INTERMEDIATE ACCOUNTING 2) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746429948 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746429955 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746429962
หน่วยที่ 1. ลักษณะเบื้องต้นของการบัญชีและการรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
หน่วยที่ 2. เงินสดลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ผู้แต่ง ผศ.ดรรชนี บุญเหมือนใจ ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม 
หน่วยที่ 3. สินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์
หน่วยที่ 4. เงินลงทุน ผู้แต่ง ผศ.กัลยาณี กิตติจิตต์ ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม 
หน่วยที่ 5. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ผู้แต่ง รศ.เมธากุล เกียรติกระจาย ผศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
หน่วยที่ 6. ค่าเสื่อมราคาการด้อยค่าและค่าสูญสิ้น ผู้แต่ง ผศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
หน่วยที่ 7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวงศ์ 
หน่วยที่ 8. สัญญาเช่า ผู้แต่ง อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 เล่ม 2

350 บาท

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 (INTERMEDIATE ACCOUNTING 2) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746429948 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746429955 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746429962
หน่วยที่ 9. หนี้สินหมุนเวียนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและการบัญชีสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  
หน่วยที่ 10. หนี้สินระยะยาวและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ผู้แต่ง รศ.ดุษณีย์ ส่องเมือง 
หน่วยที่ 11. ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้แต่ง รศ.สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ ผศ.ดวงสมร อรพินท์ 
หน่วยที่ 12. หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดและกำไรต่อหุ้น ผู้แต่ง ผศ.ดวงสมร อรพินท์
หน่วยที่ 13. การบัญชีที่มีลักษณะเฉพาะ ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์ รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์ รศ.พูลนิจ ปิยะอนันต์ อ.วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน 
หน่วยที่ 14. การบัญชีห้างหุ้นส่วน:การจัดตั้งและการดำเนินงาน ผู้แต่ง รศ.ธารี หิรัญรัศมี 
หน่วยที่ 15. การบัญชีห้างหุ้นส่วน:การเลิกห้างหุ้นส่วนและการชำระบัญชี ผู้แต่ง รศ.ธารี หิรัญรัศมี

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่ม 1

350 บาท

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่ม 2

400 บาท

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 1

200 บาท

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Intermediate Accounting 1 and Accounting Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-4 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614270 เล่ม 2 หน่วยที่ 5-8 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614409 เล่ม 3 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161614324 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161614287
หน่วยที่ 1. กรอบแนวคิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชันชนะ
หน่วยที่ 2. เงินสดและลูกหนี้  ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ อ.จัก พิริยะพรสิริ
หน่วยที่ 3. สินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 4. เงินลงทุน ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์ อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคกุลชัย

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 2

200 บาท

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Intermediate Accounting 1 and Accounting Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-4 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614270 เล่ม 2 หน่วยที่ 5-8 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614409 เล่ม 3 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161614324 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161614287
หน่วยที่ 5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 6. ค่าเสื่อมราคา การด้อยค่า และค่าสูญสิ้น ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 8. สินทรัพย์เฉพาะกรณี ผู้ปรับปรุง อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ผู้แต่งเดิม อ.สุพจน์ ชิตเกสรพงศ์ 

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 3

350 บาท

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Intermediate Accounting 1 and Accounting Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-4 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614270 เล่ม 2 หน่วยที่ 5-8 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614409 เล่ม 3 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161614324 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161614287
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้ปรับปรุง รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท ผู้แต่งเดิม รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 10. จรรยาบรรณ ความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 11. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายได้ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายจ่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตและสินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 14.
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างและสินทรัพย์ถาวร ร ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 15. ะบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เล่ม 1

400 บาท

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Accounting and Principles of Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608897 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608903
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
หน่วยที่ 2. การบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบทดลอง ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 3. การปรับปรุงบัญชี ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 4. กระดาษทำการ การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 5. เอกสารทางการบัญชีและสมุดบัญชี ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 6. การบัญชีธุรกิจบริการ และธุรกิจพาณิชยกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 7. การบัญชีกิจการผลิตกรรม ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 8. เงินสด ระบบใบสำคัญ และการบัญชีเดี่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เล่ม 2

350 บาท

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Accounting and Principles of Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608897 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608903
หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 10. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 11. ระบบการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ผู้แต่ง รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
หน่วยที่ 12. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 14. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 15. โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1

400 บาท

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Organization and Management and Strategic Management) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 เล่ม แบ่งออกเป็นเล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612818 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612443 ชุดแบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786161612757
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 3. การวางแผน ผู้แต่ง อ.สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 4. การจัดการองค์การ ผู้แต่ง อ.กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 5. ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร และการจูงใจ ผู้แต่ง รศ.สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ รศ.ปภาวดี มนตรีวัต รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 6. การควบคุม ผู้แต่ง อ.สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 7. พฤติกรรมองค์การ ผู้แต่ง อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 8. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง อ.กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2

350 บาท

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Organization and Management and Strategic Management) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 เล่ม แบ่งออกเป็นเล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612818 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612443 ชุดแบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612757
หน่วยที่ 9. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 10. การกลั่นกรองสภาพแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ รศ.ชัยยุทธ ชิโนกุล
หน่วยที่ 11. การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ
หน่วยที่ 12. การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 13. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 14. การควบคุมกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์ รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 15. การจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง ผู้แต่ง ผศ.ดน.ปริญ ลักษิตานนท์ รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ เล่ม 1

300 บาท

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Production and Operation Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746431545 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746431552 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
9789746431576
หน่วยที่ 1. การจัดการระบบการผลิตและปฏิบัติการ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ก้องกิติ พูลสวัสดิ์
หน่วยที่ 3. การวางแผนกำลังการผลิต ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 4. การวางแผนทำเลที่ตั้ง ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 5
. การวางแผนผังสถานประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
หน่วยที่ 6. การออกแบบงานมาตราฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ เล่ม 2

450 บาท

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Production and Operation Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746431545 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746431552 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431576
หน่วยที่ 7. การผลิตแบบยืดหยุ่น ผู้แต่ง ผศ.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
หน่วยที่ 8. การพยากรณ์เพื่อการผลิต ผู้แต่ง รศ.ชอุ่ม มลิลา
หน่วยที่ 9. การวางแผนการผลิตรวม ผู้แต่ง ผศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 10. การจัดตารางการปฏิบัติการ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
หน่วยที่ 11. การจัดการวัสดุ ผู้แต่ง ผศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ ผศ.เธียรไชย จิตติ์แจ้ง
หน่วยที่ 12. การควบคุมคุณภาพ ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 13. การควบคุมต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์ รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 14. ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและโรงงาน ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 15. การบริหารโครงการ ผู้แต่ง อ.ดวงกมล

32302 การจัดการการตลาด เล่ม 1

350 บาท

32302 การจัดการการตลาด เล่ม 2

400 บาท

32303 การจัดการการเงิน เล่ม 1

350 บาท

32303 การจัดการการเงิน (Financial Management) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602635 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400บาท ISBN 9786161602550
หน่วยที่ 1 ขอบเขตและภาระหน้าที่ของการจัดการการเงิน ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 2 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 4 ความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้แต่ง อ.สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์
หน่วยที่ 5 มูลค่าเงินตามเวลา ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 6 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง อ.ดร.ณคุณ ธรรีนิติญาณ
หน่วยที่ 7 การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง รศ.สุมาลี จิวะมิตร รศ.วรรณี ชลสภาสถิตย์

32303 การจัดการการเงิน เล่ม 2

400 บาท

32303 การจัดการการเงิน (Financial Management) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602635 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400บาท ISBN 9786161602550
หน่วยที่ 8 ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 10 การจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมระยะยาว ผู้แต่ง รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
หน่วยที่ 11 การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าของ ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 12 การจัดการการเงินเพื่อสร้างมูลค่า ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 13 การควบรวมกิจการ ผู้แต่ง ศ.และกีรตยาจารย์ เพชรี ขุมทรัพย์ รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 14 ความล้มเหลวของธุรกิจ การปรับปรุงกิจการ และการเลิกกิจการ ผู้แต่ง อ.สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์
หน่วยที่ 15 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

350 บาท

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603175 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603441 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603427 
หน่วยที่ 1. แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ศ.เสนาะ ติเยาว์ รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 3. การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต้
หน่วยที่ 5. ค่าตอบแทนทางตรง ผู้แต่ง ศ.เสนาะ ติเยาว์ ผศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 6. ค่าตอบแทนทางอ้อม ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 7. การประเมินการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

400 บาท

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603175 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603441 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603427
หน่วยที่ 8. สุขภาพและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.เสนาะ ติเยาว์ อ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 9. การจูงใจบุคคลากร ผู้แต่ง รศ.พิมลจรรย์ นามวัฒน์
หน่วยที่ 10. วินัยและการร้องทุกข์ ผู้แต่ง อ.ประวีณ ณ นคร รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 11. การแรงงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.สุภชัย มนัสไพบูลย์ อ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 12. กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 14. การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ผู้แต่ง รศ.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 15. การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ เล่ม 1

350 บาท

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ (Material Management and Purchasing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746429429 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746429436 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746429443
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปของการจัดการวัสดุและการจัดซื้อ ผู้แต่ง อ.เรือเอกสุชาติ ศุภมงคล
หน่วยที่ 2. จริยาธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพการจัดการวัสดุและการจัดซื้อ ผู้แต่ง รศ.วินิจ วีรยางกูร
หน่วยที่ 3. การกำหนดคุณลักษณะวัสดุและการวิเคราะห์คุณค่า ผู้แต่ง รศ.เธียรชัย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 4. การจัดการองค์การฝ่ายวัสดุและจัดซื้อ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 5. การจัดหาวัสดุ ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 6. การตรวจรับ การเก็บรักษาวัสดุและการจำหน่ายวัสดุเหลือใช้ ผู้แต่ง รศ.วินิจ วีรยางกูร
รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 7. นโยบาย กลยุทธ์และงบประมาณการจัดซื้อ ผู้แต่ง อ.สวัสดิ์ เชาวกุล

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ เล่ม 2

400 บาท

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ (Material Management and Purchasing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746429429 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746429436 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746429443
หน่วยที่ 8. แหล่งผู้ขายและวิธีคัดเลือกผู้ขาย ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 9. การจัดซื้อจากต่างประเทศและการจัดซื้อแบบพิเศษ ผู้แต่ง อ.(รอ.)สุชาติ ศุภมงคล
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์ต้นทุน ราคา การเจรจาต่อรองและการทำสัญญา ผู้แต่ง อ.(รอ.)สุชาติ ศุภ
มงคล รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์ รศ.วินิจ วีรยางกูร อ.สวัสดิ์ เชาวกุล
หน่วยที่ 11. การจัดจำหน่ายวัสดุ ผู้แต่ง รศ.วินิจ วีรยางกูร รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 12. การจัดการวัสดุคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์
หน่วยที่ 13. การควบคุมการจัดการวัสดุและการจัดซื้อ ผู้แต่ง อ.ศรีธนา บุญเศรษฐ์
หน่วยที่ 14. ระบบสารสนเทศในการจัดการวัสดุและการจัดซื้อ ผู้แต่ง อ.กฤษฏ์ ฉันทจิรพร
หน่วยที่ 15. การจัดการพัสดุและการจัดซื้อพัสดุของส่วนราชการ ผู้แต่ง อ.วนิดา ลิวนานนท์ชัย

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ (Managerial Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758151  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758168  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604141 
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
หน่วยที่ 2. อุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภคและการประมาณการอุปสงค์ ผู้แต่ง รศ.กาญจนี กังวาลพรศิริ
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์การผลิต ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ต้นทุน ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่ 5. ตลาดสินค้า ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 6. ตลาดปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 7. การกำหนดราคา ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ (Managerial Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758151  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758168  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786161604141 
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์การลงทุน ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูล
หน่วยที่ 10. อุปสงค์อุปทานมวลรวมของระบบเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 11. เป้าหมายทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 12. นโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์การพยากรณ์ภาคเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนสิวัฒน์
หน่วยที่ 14. กฎหมายและระเบียบของภาครัฐทางด้านการพาณิชย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 15. การค้าระหว่างประเทศเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 เล่ม 1

400 บาท

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 เล่ม 2

350 บาท

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย เล่ม 1

350 บาท

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย เล่ม 1

400 บาท

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 1

350 บาท

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746431835 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2551 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746431842 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431859
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 2. เทคนิคและเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวงศ์
หน่วยที่ 3. วงจรประมวลผล ผู้แต่ง ผศ.สุวิมล เหลืองประเสริฐ
หน่วยที่ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี ผู้แต่ง อ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
หน่วยที่ 5. ระบบการสื่อสารข้อมูลกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
หน่วยที่ 6. การวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.นภาพร ไกรพานนท์
หน่วยที่ 7. การออกแบบ การนำไปใช้และการดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.นภาพร ไกรพานนท์

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 2

400 บาท

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746431835 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2554 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746431842 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431859
หน่วยที่ 8. การควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
หน่วยที่ 9. การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
หน่วยที่ 10. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายได้ ผู้แต่ง อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 11. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายจ่าย ผู้แต่ง อ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิต ผู้แต่ง อ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรและเงินเดือนค่าจ้าง ผู้แต่ง อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 14. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านบัญชีแยกประเภททั่วไปและรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์ อ.สายพิน สัมปชัญญะ

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เล่ม 1

350 บาท

32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Auditing, Internal Auditing and Internal Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605773 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606091 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606558
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 2. การวางแผนงานสอบบัญชี ผู้แต่ง รศ.ดร.ดลพร บุญพารอด ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
หน่วยที่ 3. หลักฐานการสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 4. การปฏิบัติงานตรวจสอบวงจรรายการค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 5. การตรวจสอบอื่น การเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี และการตรวจสอบพิเศษ ผู้แต่ง อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 6. รายงานของผู้สอบบัญชี ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 7. สำนักงานสอบบัญชี งานบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงาน ผู้แต่ง อ.เสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เล่ม 2

400 บาท

32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Auditing, Internal Auditing and Internal Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605773 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606091 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606558 
หน่วยที่ 8. การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์ รศ.ดร.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 10. การวางแผนการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.บุปผา ชวะพงษ์
หน่วยที่ 11. หลักฐานการตรวจสอบภายในและกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.กฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ
หน่วยที่ 12. การดำเนินงานตรวจสอบภายในของกระบวนการธุรกิจ ผู้แต่ง อ.สุวิมล กุลาเลิศ
หน่วยที่ 13. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง (ผู้เขียนเดิม) รศ.สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 14. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.วิชัย กิตติวิทยากุล (ผู้เขียนเดิม) อ.วันชัย พิทักษ์กรณ์
หน่วยที่ 15. การบริหารจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.บุปผา ชวะพงษ์

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ เล่ม 1

400 บาท

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ (Management Information Systems and Knowledge Management) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055697 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056700 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786165057417
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกำจร
หน่วยที่ 2. โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกำจร
หน่วยที่ 3. เครื่องมือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 4. ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล
หน่วยที่ 5. ระบบสารสนเทศในงานบัญชีและการเงิน ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยียน
หน่วยที่ 6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร อ.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 7. ระบบวางแผนทรัพยากรองค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 8. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิ

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ เล่ม 2

350 บาท

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ (Management Information Systems and Knowledge Management) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055697 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056700 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165057417
หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
หน่วยที่ 10. องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ผู้แต่ง ศ.(นพ.)วิจารณ์ พานิช
หน่วยที่ 11. การสร้างความรู้ การดักจับความรู้และการเข้ารหัสความรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 12. การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ ผู้แต่ง ศ.(นพ.)วิจารณ์ พานิช
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 14. การจัดการความรู้ด้านธุรกิจบริการ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล อ.อภิรดี วิไลรัตน์
หน่วยที่ 15. จริยธรรมและกฎหมายในการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ เล่ม 1

350 บาท

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ เล่ม 2

400 บาท

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ เล่ม 1

350 บาท

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ ( Quality and productivity Management ) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054003 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 9786165054430  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054607
หน่วยที่ 8. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.บุญดี บุญญากิจ 
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ 
หน่วยที่ 10. การจัดการผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์
หน่วยที่ 11. การวัดและการวิเคราะห์ผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ 
หน่วยที่ 12. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว 
หน่วยที่ 13. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นกลาง ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
หน่วยที่ 14. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นสูง ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
หน่วยที่ 15. ระบบและเครื่องมืออื่นเกี่ยวกับผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.บุญดี บุญญากิจ

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ เล่ม 2

400 บาท

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ ( Quality and productivity Management ) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054003 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 9786165054430  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054607
หน่วยที่ 8. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.บุญดี บุญญากิจ 
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ 
หน่วยที่ 10. การจัดการผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์
หน่วยที่ 11. การวัดและการวิเคราะห์ผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ 
หน่วยที่ 12. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว 
หน่วยที่ 13. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นกลาง ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
หน่วยที่ 14. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นสูง ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
หน่วยที่ 15. ระบบและเครื่องมืออื่นเกี่ยวกับผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.บุญดี บุญญากิจ

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เล่ม 1

400 บาท

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054614 เล่ม 2 (หน่วยที่9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054515 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054744
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ 
หน่วยที่ 2. กระบวนการจัดการนวัตกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ อ.ปัทมาวดี พัวพรหมยอด
หน่วยที่ 3. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผู้แต่ง อ.วิเชียร สุขสร้อย
หน่วยที่ 4. กระบวนการพัฒนาและสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผู้แต่ง อ.คุณาวุฒิ บุญญา
นพคุณ
หน่วยที่ 5. นวัตกรรมเชิงกลยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ
หน่วยที่ 6. การจัดการทรัพย์สินทาปัญญา ผู้แต่ง อ.ปรีดา ยังสุขสถาพร
หน่วยที่ 7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การนวัตกรรม ผู้แต่ง อ.กนช รัติวานิช อ.พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์
หน่วยที่ 8. การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม ผู้แต่ง อ.พรชัย หอมชื่น

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เล่ม 2

350 บาท

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054614 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054515 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054744
หน่วยที่ 9. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 10. กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัติ
หน่วยที่ 11. การพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 12. องค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 13. การจัดการความรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 14. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 15. กลยุทธ์ในการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน (Intermediate Accounting and Advanced Accounting for Finance Officers) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053693 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053396  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054096
หน่วยที่ 1. การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ผู้แต่ง อ.สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์ 
หน่วยที่ 2. การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง ผศ.ปัญญา อิสระวรวาณิช
หน่วยที่ 3. การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง ผศ.ปัญญา อิสระวรวาณิช
หน่วยที่ 4. การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและทุน ผู้แต่ง อ.ขวัญชัย กำลังหาญ
หน่วยที่ 5. การบัญชีเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ อ.มาลินี 
สุทธินันท์
หน่วยที่ 6. การรายงานทางการเงินและงบการเงินระหว่างกาล ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล 
หน่วยที่ 7. การบัญชีร่วมค้า การฝากขาย และสัญญาเช่า ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 8. การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศและต่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ขวัญชัย กำลังหาญ

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน (Intermediate Accounting and Advanced Accounting for Finance Officers ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053693  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053396  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054096
หน่วยที่ 9. การรวมกิจการ การจัดทำงบการเงินรวม และการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ผู้แต่ง อ.โยธิน ทวีกิติกุล อ.ขวัญชัย กําลังหาญ
หน่วยที่ 10. การบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์
หน่วยที่ 11. การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ผู้แต่ง อ.วีร์ สุจริต
หน่วยที่ 12. การจัดทำงบประมาณ ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ผู้แต่ง อ.สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์
หน่วยที่ 14. ธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ชณาธัช สันติบูรณ์
หน่วยที่ 15. ระบบสารสนเทศทางการเงิน ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกําจร

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร เล่ม 1

400 บาท

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร (Managerial Economics and Taxation) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053365 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054072 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054454
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รศ.พิศมัย จารุจิตติพันธ์
ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
หน่วยที่ 2. อุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภคและการประมาณการอุปสงค์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวาลพรศิริ
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์ รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ตลาดและการกำหนดราคาสินค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
หน่วยที่ 5. การกำหนดราคาสินค้าในทางปฏิบัติและการแข่งขันที่มิใช่ราคา ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุกใส
หน่วยที่ 6. การตัดสินใจลงทุนระยะยาวและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิต
รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 7. นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.
ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.รัชนี โตอาจ

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร เล่ม 2

350 บาท

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร (Managerial Economics and Taxation) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053365 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054072 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054454
หน่วยที่ 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ผู้แต่ง อ.เอมอร ปทุมารักษ์
หน่วยที่ 10. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้แต่ง อ.เอมอร ปทุมารักษ์
หน่วยที่ 11. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้แต่ง อ.สุรชัย สุกปลั่ง
หน่วยที่ 12. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 13. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้แต่ง อ.สุรชัย สุกปลั่ง
หน่วยที่ 14. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร ผู้แต่ง รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า
หน่วยที่ 15. ภาษีท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เล่ม 1

350 บาท

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Financial Information System and Project Feasibility Studies) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165057752 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057875 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058292
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกำจร 
หน่วยที่ 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 3. การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกำจร
หน่วยที่ 4. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 5. ระบบสารสนเทศการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 6. ระบบสารสนเทศการจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง อ.สุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์
หน่วยที่ 7. ระบบสารสนเทศการจัดหาเงินทุน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เล่ม 2

400 บาท

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Financial Information System and Project Feasibility Studies) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165057752 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057875 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058292
หน่วยที่ 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบทุนและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้แต่ง อ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์โครงการด้านการตลาด ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์ด้านการผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 12. การวิเคราะห์โครงการด้านแหล่งเงินทุน ผู้แต่ง ผศ.สุดา ปีตะวรรณ อ.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบ ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 14. การดำเนินงานและการควบคุมโครงการ ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้แต่ง ผศ.สุดา ปีตะวรรณ อ.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย เล่ม 1

300 บาท

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักประกันภัย (Risk Management and Principles of  Insurance) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9786165055994 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9786165055635 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056588
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ผู้แต่ง อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์
หน่วยที่ 2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ผู้แต่ง อ.นเรศ สถิตยพงศ์ อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์
หน่วยที่ 3. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง ผู้แต่ง อ.นเรศ สถิตยพงศ์ อ.จิรพร สุ
เมธีประสิทธิ์
หน่วยที่ 4. การระบุและการประเมินความเสี่ยง ผู้แต่ง อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อ.นเรศ สถิตยพงศ์
หน่วยที่ 5. การตอบสนองต่อความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ผู้แต่ง อ.ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด
หน่วยที่ 6. สารสนเทศ การสื่อสาร การติดตาม และการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ผู้แต่ง อ.ดร.นงนภัส แก้วกลอย

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย เล่ม 2

450 บาท

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักประกันภัย (Risk Management and Principles of  Insurance) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9786165055994 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9786165055635 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056588
หน่วยที่ 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 8. สัญญาประกันภัย ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์ อ.สุจินต์ พงษ์ศักดิ์
หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต ผู้แต่ง อ.สวสดิ์ นฤวรวงศ์
หน่วยที่ 10. เบี้ยประกันภัย เงินสำรองประกันภัยและมูลค่ากรมธรรม์ ผู้แต่ง อ.เชอร์รี่ พงษ์ศักดิ์ อ.สุ
จินต์ พงษ์ศักดิ์
หน่วยที่ 11. สัญญาประกันชีวิตและการเลือกซื้อกรมธรรม์ ผู้แต่ง อ.อลิสา เปี่ยมพงศ์สานต์ อ.พัชริ
นทร์ บุญพูล อ.สุจินต์ พงษ์ศักดิ์
หน่วยที่ 12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ผู้แต่ง อ.ทินวัฒน์ ศุภผลศิริ
หน่วยที่ 13. การประกันภัยรถยนต์ ผู้แต่ง อ.นพดล สันติภาภรณ์
หน่วยที่ 14. การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ผู้
แต่ง อ.ทินวัฒน์ ศุภผลศิริ
หน่วยที่ 15. องค์กรประกันภัย ผู้แต่ง อ.ทัศนีย์ ดวงรัตน์

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เล่ม 1

400 บาท

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behaviour Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609016 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608941 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608965
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 2. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 3. อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
หน่วยที่ 4. ความต้องการและการจูงใจกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 5. การรับรู้กับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
หน่วยที่ 6. การเรียนรู้กับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
หน่วยที่ 7. ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 8. บุคลิกภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เล่ม 2

350 บาท

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behaviour Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609016 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608941 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608965
หน่วยที่ 9. วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 10. ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 11. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 12. ตลาดองค์การและพฤติกรรมตลาดองค์การ ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
หน่วยที่ 13. การวิจัยผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย
หน่วยที่ 14. การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.สุธีรพันธุ์ สักรวัตร
หน่วยที่ 15. ผู้บริโภคนิยม ผู้แต่ง อ.ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยตลาด เล่ม 1

350 บาท

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยตลาด เล่ม 2

400 บาท

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 1

350 บาท

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 2

400 บาท

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เล่ม 1

400 บาท

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เล่ม 2

350 บาท

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 1

400 บาท

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 2

350 บาท

32339 การจัดการการเงินการตลาดและการดำเนินงาน เล่ม 1

350 บาท

32339 การจัดการการเงินการตลาดและการดำเนินงาน เล่ม 2

400 บาท

32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน (Financial Market and Institution) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621988 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622299 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622626
หน่วยที่ 1. ระบบการเงิน ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 2. ตลาดเงินในประเทศ ผู้แต่ง อ.กฤษฎา หุตะเศรณี อ. อรุณศักดิ์ เศวตนันทน์ และ อ. อภิชาต ลิ้มเมธี
หน่วยที่ 3. ตลาดเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ. ชิดชนก อันโนนจารย์
หน่วยที่ 4. ตลาดทุนในประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
หน่วยที่ 5. ตลาดทุนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ. กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
หน่วยที่ 6. ตลาดตราสารอนุพันธ์ ผู้แต่ง อ.ดร. พรพงศ์ ศักดาพัฒน์
หน่วยที่ 7. ตลาดการเงินอาเซียน ผู้แต่ง อ. ชิดชนก อันโนนจารย์
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ผู้แต่ง อ.ดร. สรร พัวจันทร์

32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน (Financial Market and Institution) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621988 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622299 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622626

หน่วยที่ 9. ธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ. ชิดชนก อันโนนจารย์
หน่วยที่ 10. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้แต่ง อ. สุรพงศ์ นิลพันธุ์
หน่วยที่ 11. สถาบันการเงินอื่น : ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ผู้แต่ง รศ. ปนัดดา อินทร์พรหม อ.ดร. สรร พัวจันทร์
หน่วยที่ 12. บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ โรงรับจำนำ ผู้แต่ง อ. สุรพงศ์ นิลพันธุ์
หน่วยที่ 13. สถาบันการเงินฐานราก ผู้แต่ง อ.ดร. ปิยวัลย์ ศรีขำ
หน่วยที่ 14. การกำกับดูแลธุรกิจการเงินของไทย ผู้แต่ง อ. ชิดชนก อันโนนจารย์
หน่วยที่ 15. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร. อ๓ญญา วนเศรษฐ

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร เล่ม 1

350 บาท

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร (Administrative Planning and Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746453905 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453912  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746453936
หน่วยที่ 1. แนวคิดและความสำคัญของการวางแผนและควบคุมงานบริหาร ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา 
รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการตัดสินใจเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยม
จินดา
หน่วยที่ 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมงานบริหาร ผู้แต่ง อ.ภรณี ศรีสุทธิ์
หน่วยที่ 4. การจัดการองค์การในการวางแผนและควบคุมงานบริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 5. การวางแผนและการควบคุมทางการตลาด ผู้แต่ง ผศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
หน่วยที่ 6. การงางแผนผลิตภัณฑ์และราคา ผู้แต่ง ผศ.ปรีชา ศรีศักดิ์
หน่วยที่ 7. การวางแผนการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์ อ.
ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร เล่ม 2

400 บาท

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร (Administrative Planning and Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746453905 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453912  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746453936
หน่วยที่ 8. การวางแผนระบบการผลิตและปฏิบัติการ ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 9. การวางแผนและควบคุมการผลิตและปฏิบัติการ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 10. การควบคุมคุณภาพทางการผลิตและปฏิบัการ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ ผศ.ดวง
กมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 11. การวางแผนและควบคุมทางการเงินระยะสั้น ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 12. การวางแผนและควบคุมทางการเงินระยะยาว ผู้แต่ง อ.รัตนา วัฒนภักดี
หน่วยที่ 13. กรวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 14. การควบคุมด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 15. การวางแผนและการควบคุมโครงการ ผู้แต่ง ผศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เล่ม 1

350 บาท

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ( Human Behavior in Organization ) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056311 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056724  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056953
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ผู้แต่ง ศ.ดร.อรุณ รักธรรม รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 2. องค์การ และการออกแบบองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 3. วัฒนธรรมองค์การและจริยธรรม ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 4. การเปลี่ยนแปลงองค์การและนวัตกรรม ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 5. การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 6. การจูงใจและการสร้างขวัญกำลังใจ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัตร
หน่วยที่ 7. ภาวะผู้นำ ผู้แต่ง อ.ชลัช ชรัญญ์ชัย

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เล่ม 2

400 บาท

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ( Human Behavior in Organization ) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056311 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056724  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056953
หน่วยที่ 8. บุคลิกภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 9. การตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 10. บุคคล กลุ่ม และทีมงาน ผู้แต่ง อ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 11. การสื่อสารในองค์การ ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 12. ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 13. อำนาจและการเมืองในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 14. การมีส่วนร่วม การประสานงาน และการสร้างเครือข่าย ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 15. การบริหารผลการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ

32406 การจัดการสินเชื่อ เล่ม 1

350 บาท

32406 การบริหารสินเชื่อ (Credit management) พิมพ์ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746110365 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746111195 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746424691
หน่วยที่ 1. ลักษณะและบทบาทของการบริหารสินเชื่อ ผู้แต่ง สุนี ศักรนันทน์
หน่วยที่ 2. ประเภทของสินเชื่อ ผู้แต่ง วรรณี บรรทัด
หน่วยที่ 3. การจัดการองค์การเพื่อการบริหารสินเชื่อ ผู้แต่ง สุมาลี จิวะมิตร
หน่วยที่ 4. วัตถุประสงค์และการกำหนดโยบายการให้สินเชื่อ ผู้แต่ง สุนี ศักรนันทน์
หน่วยที่ 5. ข้อมูลสินเชื่อและแหล่งที่มา ผู้แต่ง ดารณี พุทธวิบูลย์
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์สินเชื่อ ผู้แต่ง ดารณี พุทธวิบูลย์
หน่วยที่ 7. การประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อ ผู้แต่ง ดารณี พุทธวิบูลย์

32406 การจัดการสินเชื่อ เล่ม 2

400 บาท

32406 การบริหารสินเชื่อ (Credit management) พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746110365 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746111195 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746424691
หน่วยที่ 8. เงื่อนไขเกี่ยวกับสินเชื่อ ผู้แต่ง ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 9. การกำหนดวงเงินเกี่ยวกับสินเชื่อ ผู้แต่ง วรรณี บรรทัด
หน่วยที่ 10. พิธีกรรมและนิติกรรมสินเชื่อ ผู้แต่ง ชลิต สถิตย์ทอง
หน่วยที่ 11. การเรียกเก็บหนี้ ผู้แต่ง ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 12. การควบคุมและการประเมินผลสินเชื่อ ผู้แต่ง ประกิต ประทีปะเสน
หน่วยที่ 13. การบริหารสินเชื่อต่างประเทศ ผู้แต่ง สันติสุข สงวนเรือง
หน่วยที่ 14. การบริหารสินเชื่อสำหรับธุรกิจบางประเภท ผู้แต่ง ประกิต ประทีปะเสน
หน่วยที่ 15. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารสินเชื่อ ผู้แต่ง ชัชวาล พรรณลาภ

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก เล่ม 1

400 บาท

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก (Small Business Management and Retailing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058636 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058230 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058858
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 2. การวางแผนและการจัดการองค์การธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 3. การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 4. การจัดการการดำเนินงานสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 5. การวางแผนทางการเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 7. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมในธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก เล่ม 2

350 บาท

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก Small Business Management and Retailing ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058636 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058230 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058858
หน่วยที่ 9. แนวคิดทั่วไปกับการค้าปลีก ผู้แต่ง ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ
หน่วยที่ 10. ทำเลที่ตั้ง และการจัดการดำเนินงานการค้าปลีก ผู้แต่ง ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ
หน่วยที่ 11. การบริหารสินค้าและบริการสำหรับการค้าปลีก ผู้แต่งผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
หน่วยที่ 12. การกำหนดราคาสำหรับการค้าปลีก ผู้แต่ง อ.ดร.ดนัย ปัตตพงศ์
หน่วยที่ 13. การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับการค้าปลีก ผู้แต่ง อ.ชุมพร คูร์พิพัฒน์
หน่วยที่ 14. การส่งเสริมการตลาดสำหรับการค้าปลีก ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
หน่วยที่ 15. การควบคุมและแนวโน้มการค้าปลีก ผู้แต่ง อ.ดร.สุดาพร สาวม่วง

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า เล่ม 1

350 บาท

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า (Cargo Transportation Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746434294 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434300 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746434317
หน่วยที่ 1. การจัดการระบบสินค้าทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ไชยยศ ไชยมั่นคง
หน่วยที่ 2. เศรษฐศาสตร์การขนส่งมหภาค ผู้แต่ง อ.อภิชาติ เพ็ญสุภา
หน่วยที่ 3. เศรษฐศาสตร์การขนส่งจุลภาค ผู้แต่ง อ.ประชด ไกรเนตร
หน่วยที่ 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการขนส่งสินค้า ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ อ.อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
หน่วยที่ 5. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ไชยยศ ไชยมั่นคง
หน่วยที่ 6. การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ อ.วรวุฒิ มาลา
หน่วยที่ 7. การขนส่งสินค้าถนน ผู้แต่ง อ.ฉวีวรรณ ฮาวรังษี

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า เล่ม 2

400 บาท

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า (Cargo Transportation Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746434294 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434300 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746434317
หน่วยที่ 8. การขนส่งสินค้าทางอากาศ ผู้แต่ง อ.ทศพร ลีพึ่งธรรม อ.ปณียา กิติสน
หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ อ.ศักดิ์ รัตตะรังสี อ.อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
หน่วยที่ 10. การขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้แต่ง อ.ไชยยศ ไชยมั่นคง อ.อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
หน่วยที่ 11. อนุสัญญา กฎหมาย กฎเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้แต่ง อ.สมพร ไพสิน
หน่วยที่ 12. ท่าเรือและบริการนอกท่า ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
หน่วยที่ 13. การปฏิบัติการท่าเรือและบริการนอกท่า ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
หน่วยที่ 14. การประกันภัยการขนส่งสินค้า ผู้แต่ง ผศ.ชนินทร์ ชุณหพันธนารักษ์
หน่วยที่ 15. นโยบายและการพัฒนาการขนส่งสินค้า ผู้แต่ง อ.ไชยยศ ไชยมั่นคง

32414 ตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย เล่ม 1

400 บาท

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย (Agricultural Marketing and Thai Economy) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600709 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600969 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601089
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 2. สภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 3. ระบบการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 4. สภาพแวดล้อมการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 5. พฤติกรรมตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 6. การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตยกูล
หน่วยที่ 7. การจัดองค์การ การวางแผนและการควบคุมการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 8. ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

32414 ตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย เล่ม 2

350 บาท

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย (Agricultural Marketing and Thai Economy) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600709 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600969 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601089
หน่วยที่ 9. การตลาดสินค้าเกษตรด้านผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 10. การตลาดสินค้าเกษตรด้านราคา ผู้แต่ง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 11. การตลาดสินค้าเกษตรด้านการจัดจำหน่าย ผู้แต่ง รศ.องอาจ ปทะวานิช
หน่วยที่ 12. การตลาดสินค้าเกษตรด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร 
หน่วยที่ 13. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตร ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 14. การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนด้านการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 15. การตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ เล่ม 1

400 บาท

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ (Management and Accounting in Commercial Banking) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746135542 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746135801 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789741034758
หน่วยที่ 1. ลักษณะ บทบาท และพจน์ของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยรินทร์ วีระสถาวณีย์
หน่วยที่ 2. ภาระงานและภาวะแวดล้อมในการจัดการธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.วิชาญ ฤทธิรงค์ อ.กฤษฎา หุตะเศรณี
หน่วยที่ 3. หลักกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.สรสิทธิ์ สุนทรเกศ 
หน่วยที่ 4. การจัดองค์การและการจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.คมคาย รอดลอยทุกข์ อ.สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ
หน่วยที่ 5. การจัดการการตลาด คุณภาพของบริการและเทคโนโลยีของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมภพ เจริญกุล อ.วุฒิชาติ สุนทรสมัย อ.ธีระ อภัยวงศ์ อ.ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 6. ระบบการวางแผนและประเมินผลงานสาขาธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.สุรศักดิ์ นานานุกูล
หน่วยที่ 7. การจัดการและการควบคุมคุณภาพสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง รศ.กรก(วาสนา) สิงหโกวินท์
หน่วยที่ 8. การจัดการสภาพคล่องและการลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง ผศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ เล่ม 2

350 บาท

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ (Management and Accounting in Commercial Banking) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746135542 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746135801 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789741034758
หน่วยที่ 9. การจัดการเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง รศ.อำนวย ลียาทิพย์กุล อ.ธารินี รุ่งโรจน์
หน่วยที่ 10. การให้บริการประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
หน่วยที่ 11. เงินปันผล เงินกองทุน และการเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.วีระ จันทะแจ้ง อ.ธาริณี รุ่งโรจน์ 
หน่วยที่ 12. ระบบงานและการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.วิชาญ ฤทธิรงค์
หน่วยที่ 13. ระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง ศ.วารี หะวานนท์
หน่วยที่ 14. งบการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง ผศ.ลัดดา วัจนะสาริกากุล
หน่วยที่ 15. การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการปรับปรุงคุณภาพของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.สุรศักดิ์ นานานุกูล

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง เล่ม 1

400 บาท

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง (Quality control and inventory management) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140959 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746140966 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431910
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 2. แผนชักตัวอย่างแบบลักษณะ ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 3. ระบบตารางมาตราฐานสำหรับแผนชักตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 4. แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผันแบบผันแปร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจรา จันทร์ฉาย
หน่วยที่ 5. แผนภูมิแบบผันแปรพิเศษ และแบบลักษณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
หน่วยที่ 6. ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และสมรรถภาพกระบวนการ ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 7. การจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
หน่วยที่ 8. กลุ่มควบคุมคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง เล่ม 2

350 บาท

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง (Quality control and inventory management) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140959 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746140966 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431910
หน่วยที่ 9. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง ผู้แต่ง ผศ.หริรักษ์ สูตะบุตร
หน่วยที่ 10. การควบคุมสินค้าคงคลังภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน ผู้แต่ง ผศ.หริรักษ์ สูตะบุตร
หน่วยที่ 11. การควบคุมสินค้าคงคลังภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ผู้แต่ง ผศ.หริรักษ์ สูตะบุตร
หน่วยที่ 12. การจัดการสินค้าคงคลังเชิงปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 13. การจัดการคลังสินค้า ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 14. การวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
หน่วยที่ 15. ระบบการผลิตแบบทันเวลา ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์

32429 การบัญชีรัฐบาลการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ เล่ม 1

300 บาท

32429 การบัญชีรัฐบาลการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ เล่ม 2

450 บาท

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เล่ม 1

400 บาท

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เล่ม 2

350 บาท

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด เล่ม 1

400 บาท

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (Professional Experience in Marketing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058384 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058629 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058964
หน่วยที่ 1. ภาพรวมการตลาด ผู้แต่ง ศ.ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
หน่วยที่ 2. การวิจัยการตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 3. การตลาดเป้าหมาย ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 4. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 5. การจัดการผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ) พิษณุ จงสถิตวัฒนา อ.ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ
หน่วยที่ 6. การจัดการราคา ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ) พิษณุ จงสถิตวัฒนา อ.ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ
หน่วยที่ 7. การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ผู้แต่ง อ.ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
หน่วยที่ 8. การส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง อ.ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด เล่ม 2

350 บาท

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (Professional Experience in Marketing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058384 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058629 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058964
หน่วยที่ 9. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้แต่ง อ.สหัสโรจน โรจน์เมธา
หน่วยที่ 10. การตลาดเพื่อสังคม ผู้แต่ง อ.มานิต รัตนสุวรรณ อ.สมฤดี ศรีจรรยา
หน่วยที่ 11. การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 12. การตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.ลัดดา วัจนะสาลิกากุล รศ.ดร.นพมาศ สุวชาติ รศ.ประภาศรี พงษ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 13. การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์และการจัดการการขาย ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี เล่ม 1

400 บาท

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี เล่ม 1

350 บาท

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง เล่ม 1

250 บาท

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง เล่ม 2

250 บาท

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง เล่ม 3

250 บาท

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ เล่ม 1

400 บาท

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746433723 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746433730 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746433747 
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.พรรณิภา รอดวรรณะ
หน่วยที่ 2. ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการบัญชีนานาชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
หน่วยที่ 3. พัฒนาการทางการบัญชีนานาชาติ 1 ผู้แต่ง อ.นต.(ญ)อรชร โพธิสุข
หน่วยที่ 4. พัฒนาการทางการบัญชีนานาชาติ 2 ผู้แต่ง อ.นต.(ญ)อรชร โพธิสุข
หน่วยที่ 5. ความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค
หน่วยที่ 6. การรายงานทางการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.สมชาย ศุภธาดา
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทข้ามชาติ ผู้แต่ง ผศ.สมชาย ศุภธาดา
หน่วยที่ 8. การบัญชีบริหารสำหรับบริษัทข้ามชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.มนตรี ช่วยชู

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ เล่ม 2

350 บาท

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746433723 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746433730 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746433747
หน่วยที่ 9. การเปลี่ยนแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 10. การรวมธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
หน่วยที่ 11. การบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับราคา ผู้แต่ง ดร.พรรณิภา รอดวรรณะ
หน่วยที่ 12. ภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.นุชนาฎ ตั้งจิตต์ศุภร อ.ดร.พนิต ธีรภาวงศ์
หน่วยที่ 13. การวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติ ผู้แต่ง ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
หน่วยที่ 14. การบัญชีสำหรับการบริหารความเสี่ยงจากธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มนตรี ช่วยชู อ.
ปานจิตร จิตวิริยะยิ่งยง อ.สุนทรี ไตรสารวัฒนะ
หน่วยที่ 15. การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 1

400 บาท

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 2

350 บาท

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ เล่ม 1

350 บาท

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ (Feasibility Study and Business Research) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055185 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055277แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055192
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ ผู้แต่ง อ.พรรณงาม อารยวุฒิ
หน่วยที่ 3 การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ 
หน่วยที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร
หน่วยที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 6 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ณรงศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ เล่ม 2

400 บาท

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ (Feasibility Study and Business Research) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055185 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055277แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055192
หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 9 การวิจัยเชิงสำรวจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 10 การเลือกสิ่งตัวอย่างและการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 11 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง อ.จรีรัตน์ อินทรจำนงค์
หน่วยที่ 12 การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง รศ.ดร.วินัย รังสินันท์
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
หน่วยที่ 14 รายงานการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วินัย รังสินันท์
หน่วยที่ 15 ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.จรีรัตน์ อินทรจำนงค์

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เล่ม 1

400 บาท

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Building and Entrepreneurship) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600259 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600266 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161600341
หน่วยที่ 1. แนวคิดการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 2. การแสวงหาโอกาส การประเมินโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 3. การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 4. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 5. รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและการจัดหาเงินทุน ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 6. การจัดองค์การสำหรับการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 7. การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ
หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตและดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.สมชาย หิรัญกิตติ

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เล่ม 2

350 บาท

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Building and Entrepreneurship) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600259 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600266 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161600341
หน่วยที่ 9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 10. การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคชัยกุล
หน่วยที่ 11. การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 12. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง อ.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์
หน่วยที่ 13. การประเมินผลประกอบการ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 14. ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 15. จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ ผู้แต่ง อ.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ เล่ม 1

400 บาท

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ (International Business and International Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602918 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603021 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602987
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 4 กลยุทธ์และโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 5 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
หน่วยที่ 6 การจัดการการผลิตและโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 8 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ เล่ม 2

350 บาท

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ (International Business and International Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602918 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603021 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602987
หน่วยที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ ไรจนแสง
หน่วยที่ 10 การแบ่งส่วนตลาดระหว่างประเทศ และการกำหนดตลาดเป้าหมายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
หน่วยที่ 11 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
หน่วยที่ 12 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร

 

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เล่ม 1

400 บาท

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Electronic Commerce and Import) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059145 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600075 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600099
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนำ-เข้าส่งออก ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 10. กลยุทธ์การตลาดการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง รศ.บุญญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รศ.ฉัตรชัย ลอยวุฒิไกร อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ 
หน่วยที่ 11. การคิดต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อการส่งออก ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 12. กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 13. ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 14. การเงินสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.วรรณี ชลนภาสถิต รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 15. Logistic เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เล่ม 2

350 บาท

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Electronic Commerce and Import) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059145 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600075 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600099
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนำ-เข้าส่งออก ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 10. กลยุทธ์การตลาดการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง รศ.บุญญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รศ.ฉัตรชัย ลอยวุฒิไกร อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ 
หน่วยที่ 11. การคิดต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อการส่งออก ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 12. กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 13. ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 14. การเงินสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.วรรณี ชลนภาสถิต รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 15. Logistic เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ เล่ม 1

400 บาท

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Human Resource Strategy and Learning Organization) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601676 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN9786161601454 แบบฝึกหัดราคา 30 บาm ISBN 9786161601775
หน่วยที่ 1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 2. กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 3. กลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 4. กลยุทธ์การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 5. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง อ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 7. กลยุทธ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.บุญเลิศ ธีระตระกูล อ.ดร.วุฒิพันธ์ ตันติวงศ์
หน่วยที่ 8. กลยุทธ์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ เล่ม 2

350 บาท

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Human Resource Strategy and Learning Organization) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601676 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN9786161601454 แบบฝึกหัดราคา 30 บาm ISBN 9786161601775
หน่วยที่ 9. แนวคิดและพัฒนาการขององค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.กร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
หน่วยที่ 10. ตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
หน่วยที่ 11. การะบวนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 13. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 14. องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์
หน่วยที่ 15. ความสำเร็จขององค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน เล่ม 1

350 บาท

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริการค่าตอบแทน (Employee Relations and Compensation Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059992 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059152 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161600211
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 2. กฎหมายเกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.สุรพล พวงมาลี
หน่วยที่ 3. องค์การลูกจ้างและองค์การนายจ้าง ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 4. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และการเจรจาต่อรองร่วม ผู้แต่ง รศ.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 5. การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน และการปิดงาน ผู้แต่ง รศ.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 6. การบริหารการพนักงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 7. สภาพแวดล้อมและองค์การที่เกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.สุรพล พวงมาลี

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน เล่ม 2

400 บาท

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริการค่าตอบแทน (Employee Relations and Compensation Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059992 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059152 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161600211
หน่วยที่ 8. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 9. การวางแผนบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์
หน่วยที่ 10. การกำหนดค่าตอบแทนพื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 11. ค่าตอบแทนแบบจูงใจ ผู้แต่ง รศ.ณรงศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 12. ค่าตอบแทนทางอ้อม ผู้แต่ง รศ.ณรงศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 13. ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรบางกลุ่ม ผู้แต่ง ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์
หน่วยที่ 14. การขึ้นและการปรับค่าตอบแทน ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 15. การจัดหน่วยงานและการควบคุมการบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและควบคุมทางการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (Business research and Financial Planning and Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608927 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาทISBN 9786161609023
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.พรรณงาม อารยวุฒิ
หน่วยที่ 2. คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 3. การออกแบบวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.จรีรัตน์ อินทรจำนงค์
หน่วยที่ 4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.พรรณงาม อารยวุฒิ
หน่วยที่ 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือการวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.จรีรัตน์ อินทรจำนงค์
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 8. รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ อ.พรรณงาม อารยวุฒิ

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและควบคุมทางการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (Business research and Financial Planning and Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608927 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาทISBN 9786161609023
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น 
หน่วยที่ 10. เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน ผู้แต่ง อ.นงนภัส แก้วพลอย (ผู้เขียนเดิม) รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 11. การวางแผนและควบคุมรายได้และต้นทุน ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 12. การวางแผนและการควบคุมโครงการลงทุน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 13. การวางแผนและการควบคุมการจัดหาเงินทุนระยะยาว ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 14. การวางแผนและควบคุมเงินทุนหมุนเวียน ผู้แต่ง อ.ธนพร สวรรค์พิทักษ์
หน่วยที่ 15. การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ เล่ม 1

350 บาท

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ (International Business and Finance) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051651 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052030 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165052115
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล อ.ศันธยา กิตติโกวิท
หน่วยที่ 2. แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 3. องค์การการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
หน่วยที่ 4. ดุลการชำระเงิน ผู้แต่ง อ.สมศจี ศิกษมัต
หน่วยที่ 5. นโยบายและมาตรการการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์ อ.ฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร
หน่วยที่ 6. เอกสาร ข้อตกลง และเงื่อนไขในเอกสารการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
หน่วยที่ 7. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.พรลภัสส์ เจริญสวัสดิ์

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ เล่ม 2

400 บาท

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ (International Business and Finance) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051651 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052030 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165052115
หน่วยที่ 8. ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 9. การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สมศจี ศิกษมัต
หน่วยที่ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.รินใจ ไชยสุต
หน่วยที่ 11. การจัดการเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อ.ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
หน่วยที่ 12. การจัดการเงินทุนระยะยาวของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัติ อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 13. การลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์
หน่วยที่ 14. โครงการลงทุนในต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 15. การบริหารความเสี่ยงทางการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.วนัช นิยมแย้

32456 ประสบการวิชาชีพการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32456 ประสบการวิชาชีพการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เล่ม 1

400 บาท

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Investments and Securities Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056199 เล่ม 2 (หน่วยที่9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056434 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165056922
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานลงทุน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 2. ตลาดตราสารทุน ผู้แต่ง รศ.ปนัดดา อินทร์พรหม
หน่วยที่ 3. ตลาดตราสารหนี้ ผู้แต่ง รศ.ปนัดดา อินทร์พรหม
หน่วยที่ 4. ตลาดตราสารอนุพันธ์ ผู้แต่ง อ.โยธิน ทวีกิติกุล
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีการลงทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
หน่วยที่ 6. การจัดการกลุ่มทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่าหุ้นทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เล่ม 2

350 บาท

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Investments and Securities Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 8พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056199 เล่ม 2 (หน่วยที่9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056434 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165056922
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์บริษัทและประเมินมูลค่าตราสารหนี้ ผู้แต่ง อ.ดร.ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ ผู้แต่ง อ.โยธิน ทวีกิติกุล
หน่วยที่ 12. การลงทุนในทองคำและอหังสาหริมทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.อ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ รศ.ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 13. การลงทุนและการจัดการลงทุนในกองทุนในกองทุนรวม ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 14. ความมีประสิทธิภาพของตลาด ผู้แต่ง อ.ดร.ชยงการ ภมรมาศ
หน่วยที่ 15. สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจลงทุน ผู้แต่ง อ.ดร.ชยงการ ภมรมาศ

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน (Investment Banking and Financial Innovation) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601485 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161901515 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161601409
หน่วยที่ 1. ภาพรวมของวาณิชธนกิจ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 2. องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล อ.กำ
พล อัศวกุลชัย
หน่วยที่ 3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
หน่วยที่ 4. การควบรวมกิจการ ผู้แต่ง อ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
หน่วยที่ 5. การแปรรูปองค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
หน่วยที่ 6. การประเมินมูลค่า ผู้แต่ง  ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
หน่วยที่ 7. เส้นทางสายอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน (Investment Banking and Financial Innovation) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601485 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161901515 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161601409
หน่วยที่ 9. ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
หน่วยที่ 10. อนุพันธ์ตราสารทุน และอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้ ผู้แต่ง อ.ดร.ธนานันต์ ศิวโมกษธร
รม
หน่วยที่ 11. เครดิตอนุพันธ์และใบสำคัญแสดงสิทธินุพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 12. อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.วีรวิทย์ ฤกษ์จำนง
หน่วยที่ 13. การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน ผู้แต่ง ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
หน่วยที่ 14. การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ศิระ คล่องวิชา
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงินในทศวรรษหน้า ผู้แต่ง อ.ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ

32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว เล่ม 1

350 บาท

32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว เล่ม 2

400 บาท

32465 การจัดการนันทนาการและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เล่ม 1

350 บาท

32465 การจัดการนันทนาการและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เล่ม 2

400 บาท

32466 การจัดการธุรกิจการประชุม เล่ม 1

350 บาท

32466 การจัดการธุรกิจการประชุม เล่ม 2

400 บาท

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน เล่ม 1

300 บาท

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน (Marketing Channel and Supply Chain Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9786161608699 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9786161608583 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608682
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการตลาด ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ 
หน่วยที่ 2. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน
หน่วยที่ 3. การค้าส่ง ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน
หน่วยที่ 4. การค้าปลีก ผู้แต่ง อ.รติวดี สิริมุนินท์
หน่วยที่ 5. การจัดจำหน่ายแบบไม่มีหน้าร้าน ผู้แต่ง อ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 6. การประเมินผลการจัดจำหน่าย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน เล่ม 2

450 บาท

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน (Marketing Channel and Supply Chain Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9786161608699 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9786161608583 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608682
หน่วยที่ 7. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง อ.ยงยุทธ ฟงพงศ์ศิริพันธ์
หน่วยที่ 8. การจัดซื้อ ผู้แต่ง อ.รติวดี สิริมุนินท์
หน่วยที่ 9. โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 10. ศูนย์กระจายสินค้า ผู้แต่ง รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย อ.จรรยา ธนาอธิพร
หน่วยที่ 11. พันธมิตรธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
หน่วยที่ 12. สินค้าคงคลัง ผู้แต่ง อ.จรรยา ธนาอธิพร รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย
หน่วยที่ 13. การขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รศ.ดร.ลัดดา วัจนสาริกากุล
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับซัพพลายเซน ผู้แต่ง รศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน อ.ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
หน่วยที่ี 15. การบริการในห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด เล่ม 1

350 บาท

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (Marketing Communication and Promotion) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608958 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608934
หน่วยที่ 1. การสื่อสารการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการสื่อสารกับการสื่อสารการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ ศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
หน่วยที่ 3. การส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ 
หน่วยที่ 4. การวางแผนการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ รศ.พรทิพยื สัมปัตตะวนิช
หน่วยที่ 5. พฤติกรรมผู้บริโภคกับการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
หน่วยที่ 7. การโฆษณา ผู้แต่ง อ.ดร.กมล ชัยวัฒน์

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด เล่ม 1

400 บาท

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (Marketing Communication and Promotion) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608958 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608934 
หน่วยที่ 8. การประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง 
หน่วยที่ 9. การส่งเสริมการขาย ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ อ.ดร.กมล ชัยวัฒน์
หน่วยที่ 10. การขายโดยบุคคล ผู้แต่ง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์ รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 11. การตลาดทางตรง ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 12. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง รศ.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 13. กิจกรรมการตลาด ผู้แต่ง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์ รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 14. การวิจัยและการประเมินผลการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 15. การส่งเสริมการตลาดในอนาคต ผู้แต่ง รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก เล่ม 1

400 บาท

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก (International and Global Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054720 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN9786165054669 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165054935
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน
หน่วยที่ 2. สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
หน่วยที่ 3. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน
หน่วยที่ 4. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 5. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 6. สารสนเทศและการวิจัยทางการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
หน่วยที่ 7. การตลาดเป้าหมายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
หน่วยที่ 8. การนำเข้าและส่งออก ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ เล่ม 1

350 บาท

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ (Institutional Marketing and Services Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607234 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607241 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607258
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดสถาบัน ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 2. พฤติกรรมการซื้อของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 3. การตลาดเป้าหมายของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
หน่วยที่ 4. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง ผศ.อุดม สายะพันธุ์
หน่วยที่ 5. กลยุทธ์ราคาของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง ผศ.อุดม สายะพันธุ์
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์การจัดจำหน่ายของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง อ.ภกญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 7. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก เล่ม 2

350 บาท

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก (International and Global Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054720 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN9786165054669 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165054935
หน่วยที่ 9. กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย 
หน่วยที่ 10. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ผู้แต่ง รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 11. การจัดการผลิตภัณฑ์และตราระดับโลก ผู้แต่ง รศ.บุญญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 12. กลยุทธ์ราคาตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
หน่วยที่ 13. การจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
หน่วยที่ 14. การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 15. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ เล่ม 2

400 บาท

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ (Institutional Marketing and Services Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607234 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607241 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607258
หน่วยที่ 8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการและการตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 9. พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดเป้าหมายของตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 10. การจัดการอุปสงค์และอุปทานการบริการ ผู้แต่ง รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 11. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคาของตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล อ.ภกญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 12. กลยุทธ์การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดของตลาดบริการ ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
หน่วยที่ 13. กลยุทธ์กระบวนการบริการ ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช
หน่วยที่ 14. กลยุทธ์สภาวะทางกายภาพของตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 15. กลยุทธ์บุคลากรของตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว เล่ม 1

400 บาท

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (Tour Operator and Tour Guide and Travel Agency Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 978615055512 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055727 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055864
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 2. จิตวิทยการบริการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 3. การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว ผู้แต่ง อ.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
หน่วยที่ 4. การคิดต้นทุนรายการนำเที่ยวและการเจรจาต่อรองธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ธราธร บุ้งทอง
หน่วยที่ 5. การปฏิบัติการนำเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.สุนันทา ชูตินันท์
หน่วยที่ 6. การจัดการวิกฤตและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 7. การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยของธุรกิจนำเที่ยว ผู้แต่ง อ.ธโนดม โลกาพัฒนา
หน่วยที่ 8. หลักการมัคคุเทศก์ ผู้แต่ง อ.เจริญพร เพ็ชรกิจ

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว เล่ม 2

350 บาท

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (Tour Operator and Tour Guide and Travel Agency Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 978615055512 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055727 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055864
หน่วยที่ 9. การจัดการงานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ผู้แต่ง อ.อรรจน์ สีหะอำไพ
หน่วยที่ 10. การจัดเส้นทางนำเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์
หน่วยที่ 11. กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.ละเอียด ศิลาน้อย
หน่วยที่ 12. การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมพงษ์ อำนวยเงินตรา
หน่วยที่ 13. การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารสายการบิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
หน่วยที่ 14. การขายปลีกสินค้าและบริการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์
หน่วยที่ 15. การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เล่ม 1

350 บาท

32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055529 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055604 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165055451
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร
หน่วยที่ 2. ปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง อ.ภูริวัจน์ เดชอุดม
หน่วยที่ 3. การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง อ.วราภรณ์ ศรพรหม
หน่วยที่ 4. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 5. องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 6. การเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ ผู้แต่ง อ.วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ
หน่วยที่ 7. การเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

 

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เล่ม2

400 บาท

32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055529 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055604 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165055451
หน่วยที่ 8. การดำเนินการจัดประชุมนานาชาติและการประเมินผล ผู้แต่ง อ.ภูริวัจน์ เดชอุดม
หน่วยที่ 9. การจัดงานนิทรรศการและบทบาทของผู้จัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.รักศักดิ์ คณานุรักษ์
หน่วยที่ 10. บทบาทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.ประพีร์ บุรี อ.ดร.วรการดี แสงจันทร์
หน่วยที่ 11. กลยุทธ์ในการเข้าร่วมงานนิทรรศการสำหรับผู้แสดงสินค้า ผู้แต่ง อ.ประพีร์ บุรี อ.ดร.วรการดี แสงจันทร์
หน่วยที่ 12. การดำเนินการด้านการตลาดในการจัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.ประพีร์ บุรี อ.ดร.วรการดี แสงจันทร์
หน่วยที่ 13. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากการจัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.รักศักดิ์ คณานุรักษ์
หน่วยที่ 14. การจัดงานกิจกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร
หน่วยที่ 15. ปัญหาการพัฒนาและแนวโน้มของธุรกิจ การจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ชาติชาย เทพแปง

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม เล่ม 1

350 บาท

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม (Hotel Management and Strategies) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056205 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056083 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165056779
หน่วยที่ 1. แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์การจัดการโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 2. การลงทุนในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.วิเชียร ด่านบรรพต
หน่วยที่ 3. ระบบการบริหารธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 4. ระบบบริหารงานห้องพักในโรงแรม ผู้แต่ง อ.วิเชียร ด่านบรรพต
หน่วยที่ 5. ระบบบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ผู้แต่ง ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 6. ระบบการจัดการและการพัฒนาบุคลากรในโรงแรม ผู้แต่ง อ.วิษณุ บ่างสมบูรณ์
หน่วยที่ 7. ระบบการเงินและบัญชีในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.ศิริกุล บัวแย้ม

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม เล่ม 2

400 บาท

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม (Hotel Management and Strategies) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056205 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056083 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165056779
หน่วยที่ 8. การจัดการระบบวิศวกรรมในโรงแรม ผู้แต่ง อ.วัชระ จำปาดิษฐ์
หน่วยที่ 9. ระบบบริหารการขายและการตลาดในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ไวทยะพัธน์
หน่วยที่ 10. พฤติกรรมองค์การในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.วิษณุ บ่างสมบูรณ์
หน่วยที่ 11. การจัดการการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 12. กลยุทธ์การเพิ่มรายได้และการจัดบริการเสริมในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ไวทยะพัธน์
หน่วยที่ 13. ความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง อ.คงกฤช อนันต์วิโรจน์
หน่วยที่ 14. การจัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.สมนึก อำรุงสกุลรัฐ
หน่วยที่ 15. การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงแรมเพื่อความยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม เล่ม 1

350 บาท

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Room Division and Food and Beverage management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058360 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058537 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058766
หน่วยที่ 1. การจัดการระบบปฏิบัติงานห้องพัก ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 2. การพยากรณ์ห้องพักและการจัดการรายได้ห้องพัก ผู้แต่ง อ.พ.ต.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 3. การจัดทำงบประมาณ และการควบคุมระบบเครดิต ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ไวทยะพัธน์
หน่วยที่ 4. การจัดการงานส่วนหน้า ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ไวทยะพัธน์
หน่วยที่ 5. การจัดการงานแม่บ้าน ผู้แต่ง อ.สมจิตต์ ฮัทเทอร์สเลย์
หน่วยที่ 6. การจัดการห้องผ้า การจัดดอกไม้ และการจัดสวน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิภา วธาวนิชกุล
หน่วยที่ 7. การประสานงานและการแก้ไขปัญหาระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับห้องพัก ผู้แต่ง อ.ทวีชัย วิราเวศย์

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม เล่ม 2

400 บาท

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Room Division and Food and Beverage management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058360 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058537 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058766
หน่วยที่ 8. การจัดการภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์
หน่วยที่ 9. การจัดการระบบปฏิบัติงานงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง อ.เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์
หน่วยที่ 10. การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 11. การกำหนดราคา และการจัดการรายได้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง อ.วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์
หน่วยที่ 12. การจัดทำงบประมาณ และการควบคุมต้นทุนในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง อ.วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์
หน่วยที่ 13. การจัดการงานครัว ผู้แต่ง อ.พ.ต.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 14. การปฏิบัติงานเครื่องดื่ม ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์ อ.นัฐพล กลั่นวารี
หน่วยที่ 15. การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัยเพื่องานบริการและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ อ.สิริพร ศรีตระกูล

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 1

350 บาท

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Professional Experience in Tourism and Hotel Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058100 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058247 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058476
หน่วยที่ 1. สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อ.ภราเดช พยัฆวิเชียร ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง 
หน่วยที่ 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร อ.เอกสิทธิ์ โชติเสถียร
หน่วยที่ 3. การจัดการเชิงกลยุทธ์กิจการโรงแรม ผู้แต่ง อ.วิเชียร ด่านบรรพต
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร อ.เอกสิทธิ์ โชติเสถียร
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 6. พฤติกรรมองค์การธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผู้เชี่ยวชาญ ดร.ภาสกร จันทน์พยอม
หน่วยที่ 7. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 2

400 บาท

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Professional Experience in Tourism and Hotel Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058100 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058247 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058476
หน่วยที่ 8. การจัดการคุณภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
หน่วยที่ 9. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อ.ภราเดช พยัฆวิเชียร ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร อ.อำไพ เวชวิฐาน
หน่วยที่ 10. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อ.เสรี วังส์ไพจิตร
หน่วยที่ 11. การวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.รชพร จันทน์สว่าง
หน่วยที่ 12. การจัดการโครงการท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 13. จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเล่ม 1

350 บาท

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (Professional Experience in Management) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055208 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055215 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165055222
หน่วยที่ 1. ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 2. นโยบายและกลยุทธธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 3. จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 4. การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้แต่ง ศ.ดร.ธวัช ภูษิตโภยไคย
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางไกล ผู้แต่ง ศ.ภิชานไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ์
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ณรงศักดิ์ บุญเลิศ

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเล่ม 2

400 บาท

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (Professional Experience in Management) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055208 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055215 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165055222
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการปฏิบัติการ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์และเทคนิควิธีด้านระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 11. การบริหารความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ ผู้แต่ง อ.วิชัย กิตติวิทยากุล
หน่วยที่ 12. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ รศ.ศรีธนา บุญเศรษฐ์
หน่วยที่ 13. การจัดการธุรกิจการผลิต ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 14. การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 15. การจัดการธุรกิจการค้าและลอจิสติกส์ ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร เล่ม 1

400 บาท

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร เล่ม 2

350 บาท

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน เล่ม 1

400 บาท

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน (Fundamental knowledge for Tourist Guide) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606725 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605957 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606879
หน่วยที่ 1. สถานการณ์ทั่วไป การท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 2. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ผู้แต่ง อ.ธนวัฒน์ ขวัญบุญ
หน่วยที่ 3. ประวัติศาสตร์ไทย สังคมไทย วัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 4. พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และศาสนาเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
หน่วยที่ 5. สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง 
หน่วยที่ 6. วรรณคดี นาฏศิลป์และดนตรีไทย ผู้แต่ง อ.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
หน่วยที่ 7. อาหาร ขนม และผลไม้ไทยกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง
หน่วยที่ 8. เทศกาลและงานประเพณีไทย ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน เล่ม 2

350 บาท

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน (Fundamental knowledge for Tourist Guide) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606725 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605957 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606879
หน่วยที่ 9. มรดกและภูมิปัญญาไทย ผู้แต่ง อ.ธนกฤต ลออสุวรรณ 
หน่วยที่ 10. ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 11. ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 12. การท่องเที่ยวอินโดจีน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 13. การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำอิระวดี ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 14. การท่องเที่ยวคาบสมุทรมลายู ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 15. การท่องเที่ยวหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 1

400 บาท

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Professional Knowledge for Tourist Guide and Services) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607180 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607227 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608200
หน่วยที่ 1. หลักการมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง 
หน่วยที่ 2. วาทะศิลป์และศิลปะการพูดในที่ชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 3. จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 4. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 5. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมรดกโลก ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 6. การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.นิพล เชื้อเมืองพาน
หน่วยที่ 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 8. แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์การจัดการโรงแรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 2

350 บาท

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Professional Knowledge for Tourist Guide and Services) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607180 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607227 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608200
หน่วยที่ 9. ความรู้ด้านการบริการของธุรกิจการบินและธุรกรรมการเงิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง 
หน่วยที่ 10. พิธีการเข้า - ออกราชอาณาจักร และพิธีการทางศุลกากร - สรรพสามิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปาอาชา
หน่วยที่ 11. กฎหมายสำหรับมัคคุเทศก์ และกฎหมายอื่นที่จำเป็นสำหรับมัคคุเทศก์ ผู้แต่ง อ.ดร.ละเอียด ศิลาน้อย
หน่วยที่ 12. การจัดการความปลอดภัยและวิกฤติที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 13. การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวหลักที่บังคับใช้สำหรับผู้เข้ารับการอบรมบัตรมัคคุเทศก์ไทย ผู้แต่ง อ.กีรติ ตระการศิริวานิช
หน่วยที่ 14. การจัดเส้นทางท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปาอาชา
หน่วยที่ 15. การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ เล่ม 1

350 บาท

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ (International Hotel Business and Restaurant Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606657 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606862 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606787
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 3. การจัดการและการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 5. การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
หน่วยที่ 6. การบริหารและการควบคุมภายในโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.พ.ต.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 7. การจัดการการเงินในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.พ.ต.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ เล่ม 2

400 บาท

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ (International Hotel Business and Restaurant Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606657 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606862 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606787
หน่วยที่ 8. การจัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สมนึก อำรุงสกุลรัฐ
หน่วยที่ 9. การจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.พฤทธิ์ เทศจีบ
หน่วยที่ 10. การจัดการบริการลูกค้าในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
หน่วยที่ 11. การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา
หน่วยที่ 12. การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศในภาวะวิกฤต ผู้แต่ง ผศ.ดร.คม คัมภิรานนท์
หน่วยที่ 13. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.พวงชมพู โจนส์
หน่วยที่ 14. มาตรฐานโรงแรมและมาตรฐานภัตตาหารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ อ.ฐนิวรรณ กุลมงคล
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ อ.จิตรลดา ปิ่นทอง

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก เล่ม 1

350 บาท

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก (Entrepreneurship in Small Hotel Business and Alternative Accommodation Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608330 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607456
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง อ.พันตรีประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 2. แนวคิดทั่วไปของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 3. กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง รศ.พินิจ ทิพย์มณี
หน่วยที่ 4. การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการตัดสินใจลงทุนธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 5. การวางแผนและการจัดทำแผนธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทรงพล หาญสันติ
หน่วยที่ 6. โครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.วิษณุ บ่างสมบูรณ์
หน่วยที่ 7. กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก เล่ม 2

400 บาท

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก (Entrepreneurship in Small Hotel Business and Alternative Accommodation Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608330 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607456 
หน่วยที่ 8. ระบบบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.พันตรีประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 9. กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.สมนึก อำรุงสกุลรัฐ
หน่วยที่ 10. การจัดการบริการในธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ไวทยะพัธน์
หน่วยที่ 11. การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสต์สำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 12. การขยายธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือกสู่ตลาดต่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทรงพล หาญสันติ
หน่วยที่ 13. นวัตกรรมการบริการสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 14. ปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับการดำเนินการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.วิษณุ บ่างสมบูรณ์
หน่วยที่ 15. การจัดการที่พักทางเลือกและกรณีศึกษา ผู้แต่ง อ.ทวีชัย วิรามเวศน์

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

350 บาท

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (Service Innovation in Hotel and Restaurant Businesses) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609160 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609498 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609511
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 3. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง
หน่วยที่ 4. การตลาดและนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง อ.ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ
หน่วยที่ 6. สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 7. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

400 บาท

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (Service Innovation in Hotel and Restaurant Businesses) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609160 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609498 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609511
หน่วยที่ 8. นวัตกรรมการออกแบบโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.บุณฑริก กุศลวิทย์
หน่วยที่ 9. นวัตกรรมการบริการในฝ่ายห้องพักและงานส่วนหลักของธุรกิจของโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 10. นวัตกรรมการบริการในงานจัดเลี้ยงและห้องอาหารของธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส
หน่วยที่ 11. นวัตกรรมการบริการในงานครัวของธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 12. นวัตกรรมการบริการในแผนกบริการอื่นของธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล 
หน่วยที่ 13. นวัตกรรมการบริการของธุรกิจภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
หน่วยที่ 14. นวัตกรรมการบริการในงานครัวของธุรกิจภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ อ.อาณัติ ลิ้มจิระวัฒนา
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษานวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.สัมพันธ์ แป้นพัฒน์

 

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทับ เล่ม 1

350 บาท

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล (CONTEMPORARY AND DIGITAL MARKETING) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621278 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623036 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621766
หน่วยที่ 1. การตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง รศ. กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 2. สภาพแวดล้อมการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง อ. ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และ อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 3. พฤติกรรมผู้บริโภค และการตลาดเป้าหมายของการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง อ. อภิรดี สราญรมย์
หน่วยที่ 4. การวิจัยการตลาดและการพยากรณ์ยอดขายของการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง อ. นฤบดี วรรธนาคม
หน่วยที่ 5. ผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 6. ราคาและการจัดจำหน่ายในการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง รศ. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 7. การส่งเสริมการตลาดในการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง ผศ.ภญ.ดร. อโนทัย งามวิชัยกิจ

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทับ เล่ม 2

400 บาท

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล (CONTEMPORARY AND DIGITAL MARKETING) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621278 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623036 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621766
หน่วยที่ 8. แนวคิดการตลาดดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ภญ.ดร. อโนทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 9. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ภญ.ดร. อโนทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 10. การตลาดผ่านเว็บไซต์ ผู้แต่ง อ. วัชเรศ ขันธิโชติ
หน่วยที่ 11. การตลาดแบบพึ่งพาและการตลาดผ่านอีเมล ผู้แต่ง อ.ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์
หน่วยที่ 12. การตลาดผ่านเครือข่ายสังคม ผู้แต่ง อ. อำนวย เลิศรุ่งพาณิชย์
หน่วยที่ 13. การตลาดผ่านวิดิโอ ผู้แต่ง ผศ. วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
หน่วยที่ 14. การตลาดผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ผู้แต่ง อ.ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการตลาดดิจิทัล ผู้แต่ง อ.ดร. อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ


32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ เล่ม 1

400 บาท

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623197 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622251 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622275
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน ผู้แต่ง รศ. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 2. การวิเคราะห์มูลค่าของตราสารหนี้ ผู้แต่ง ผศ.ดร. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ผู้แต่ง อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์มูลค่าของตราสารทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารทุน ผู้แต่ง อ. อภิชาต ลิ้มเมธี
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทพันธะอนุพันธ์ ผู้แต่ง อ. ณมณ ศรหิรัญ
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทสิทธิอนุพันธ์ ผู้แต่ง อ. ณมณ ศรหิรัญ
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม ผู้แต่ง อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ เล่ม 2

400 บาท

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623197 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622251 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622275

หน่วยที่ 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ ผู้แต่ง รศ. ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 10. การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แต่ง ไพฑูรย์ อรุณพันธ์
หน่วยที่ 11. การพิจารณาสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้แต่ง ไพฑูรย์ อรุณพันธ์
หน่วยที่ 12. การควบคุมสินเชื่อและการติดตามหนี้ ผู้แต่ง อ. วิศาลท์ บูรณสันติกูล
หน่วยที่ 13. การจัดการหนี้ที่มีปัญหา ผู้แต่ง อ. วิศาลท์ บูรณสันติกูล
หน่วยที่ 14. การจัดการสินเชื่อธุรกิจลีสซิ่ง ผู้แต่ง อ. วิศาลท์ บูรณสันติกูล
หน่วยที่ 15. หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินเชื่อ ผู้แต่ง อ. เบญจมาศ จันอำรุง และ อ. ปภาวัลย์ สุทธิประเสริฐ

33201 การบริหารราชการไทย เล่ม 1

350 บาท

33201 การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610272 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610081 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161610340
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง รศ.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 2. บริบทและสภาพแวดล้อมของการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 3. ทิศทางของการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิม ศรีผดุง
หน่วยที่ 4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 5. ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการเมืองกับการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 6. การบริหารราชการส่วนกลาง ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย 
หน่วยที่ 7. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.เสน่ห์ จุ้ยโต

33201 การบริหารราชการไทย เล่ม 2

400 บาท

33201 การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610272 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610081 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161610340
หน่วยที่ 8. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 9. การบริหารองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง อ.อิศเรศ ศันศนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 10. การบริหารองค์การรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 11. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทย ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธกุล
หน่วยที่ 12. การบริหารการคลัง งบประมาณ และพัสดุในราชการไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพล มีสมนัย
หน่วยที่ 13. สภาพปัญหาการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี อ.ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ 
หน่วยที่ 14. สภาพปัญหาการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ อ.ปกิจ พรหมายน
หน่วยที่ 15. แนวทางการพัฒนาการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม

33202 การคลังและงบประมาณ เล่ม 1

400 บาท

33202 การคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749757758 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749757765 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757635
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีทางการคลัง ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 3. ระบบบริหารการคลัง ผู้แต่ง อ.พรชัย ฐีระเวช อ.วิธีร์ พานิชวงศ์
หน่วยที่ 4. นโยบายการคลังกับเศรษฐกิจและการเมือง ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข ผศ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 5. รายรับของรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.พิมลจรรย์ นามวัฒน์ ผศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 6. การภาษีอากร ผู้แต่ง อ.วิภารัตน์ นิตยนันท์ อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
หน่วยที่ 7. การภาษีอากรของไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ อ.สุภาวดี ถิระพานิช รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 8. การภาษีอากรในฐานะเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข

33202 การคลังและงบประมาณ เล่ม 2

350 บาท

33202 การคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749757758 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749757765 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757635
หน่วยที่ 9. รายจ่ายรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 10. การงบประมาณกับการบริหาร ผู้แต่ง อ.ดร.หควณ ชูเพ็ญ
หน่วยที่ 11. ระบบงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ ผู้แต่ง อ.วรบุตร วภักดิ์เพชร
หน่วยที่ 12. การงบประมาณแผ่นดินของไทย ผู้แต่ง อ.วรบุตร วภักดิ์เพชร
หน่วยที่ 13. การบริหารหนี้สาธารณะ ผู้แต่ง อ.วันชัย บุญเพชร
หน่วยที่ 14. การคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.เสน่ห์ จุ้ยโต ผศ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 15. การคลังรัฐวิสาหกิจ ผู้แต่ง ผศ.จีระ ประทีป

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ เล่ม 1

350 บาท

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ (Economics for Public Administration) พิมพ์ครั้งที่ 10พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803271 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749803288 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749755242
หน่วยที่ 1. คามรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 2. อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 3. พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 4. ตลาดสินค้าและการกำหนดราคาสินค้า ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 5. ตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันวิศิษฏ์
หน่วยที่ 6. ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการดำเนินการของรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 7. ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ เล่ม 2

400 บาท

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ (Economics for Public Administration) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803271 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749803288 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749755242
หน่วยที่ 8. รายได้ประชาชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา ปิ่นทอง
หน่วยที่ 9. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา ปิ่นทอง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 10. นโยบายการคลัง ผู้แต่ง อ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 11. เงิน นโยบายการเงิน และสถาบันการเงิน ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 12. การค้า การเงิน และการลงทุนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 13. หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่ 14. การวิเคราะห์โครงการ ผู้แต่ง รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.ไพชุมพล นิ่มเฉลิม
หน่วยที่ 15. สารสนเทศทางเศรษฐกิจเพื่อการบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภาวดี พิจิตบันดาล

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 1

250 บาท

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ (Local Administrative Law) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050661 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN9786165050487 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050531 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165052931
หน่วยที่ 1. รัฐ : หลักทั่วไป ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 2. ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายมหาชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
หน่วยที่ 3. หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 5. แนวคิดประชาธิปไตย ผู้แต่ง รศ.ดร.วัลลภ ลำพาย

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 2

250 บาท

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ (Local Administrative Law) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050661 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN9786165050487 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050531 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165052931
หน่วยที่ 6. หลักการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แต่ง อ.ชำนาญวิทย์ เตรัตน์
หน่วยที่ 7. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แต่ง อ.ชำนาญ เตรัตน์
หน่วยที่ 8. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ผู้แต่ง อ.ชำนาญ เตรัตน์
หน่วยที่ 9. กฎหมายข้อมูลข่าวสารขอราชการ ผู้แต่ง อ.อมร เลาหมนตรี
หน่วยที่ 10. กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผู้แต่ง อ.อมร เลาหมนตรี

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 3

250 บาท

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ (Local Administrative Law) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050661 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN9786165050487 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050531 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165052931
หน่วยที่ 11. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อ.นรภัทร ปลอดทอง
หน่วยที่ 12. การปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.อมร เลาหมนตรี
หน่วยที่ 13. อำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แต่ง อ.นรภัทร ปลอดทอง
หน่วยที่ 14. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ผู้แต่ง อ.นรภัทร ปลอดทอง
หน่วยที่ 15. การประนอมข้อพิพาท ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เล่ม 1

400 บาท

33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เล่ม 2

350 บาท

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการตลาด เล่ม 1

350 บาท

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการตลาด เล่ม 2

400 บาท

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ เล่ม 1

400 บาท