30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 1

400 บาท

30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 2

350 บาท

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เล่ม 1

350 บาท

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เล่ม 2

400 บาท

30203 การเงินธุรกิจและภาษีอากร เล่ม 1

400 บาท

30203 การเงินธุรกิจและภาษีอากร เล่ม 2

350 บาท

30204 องค์การและการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

30204 องค์การและการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ เล่ม 1

300 บาท

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ เล่ม 2

450 บาท

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร เล่ม 1

200 บาท

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร เล่ม 2

200 บาท

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร เล่ม 3

350 บาท

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ เล่ม 1

350 บาท

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ เล่ม 2

400 บาท

30210 การจัดการผลิตและการดำเนินงานและหลักการตลาด เล่ม 1

400 บาท

30210 การจัดการผลิตและการดำเนินงานและหลักการตลาด เล่ม 2

350 บาท

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

400 บาท

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

350 บาท

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ เล่ม 1

350 บาท

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ เล่ม 2

400 บาท

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา เล่ม 1

350 บาท

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา เล่ม 2

400 บาท

31303 การจัดการงานสนาม เล่ม 1

350 บาท

31303 การจัดการงานสนาม เล่ม 2

400 บาท

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร เล่ม 1

400 บาท

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร เล่ม 2

350 บาท

31405 การวิเคราะห์โครงการ เล่ม 1

350 บาท

31405 การวิเคราะห์โครงการ เล่ม 2

400 บาท

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ เล่ม 1

350 บาท

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ เล่ม 2

400 บาท

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล เล่ม 1

350 บาท

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล เล่ม 2

400 บาท

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน เล่ม 1

350 บาท

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน เล่ม 2

400 บาท

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 เล่ม 1

400 บาท

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 เล่ม 2

350 บาท

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่ม 1

350 บาท

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่ม 2

400 บาท

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 1

200 บาท

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 2

200 บาท

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 3

350 บาท

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เล่ม 1

400 บาท

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เล่ม 2

350 บาท

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1

400 บาท

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2

350 บาท

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ เล่ม 1

300 บาท

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ เล่ม 2

450 บาท

32302 การจัดการการตลาด เล่ม 1

350 บาท

32302 การจัดการการตลาด เล่ม 2

400 บาท

32303 การจัดการการเงิน เล่ม 1

350 บาท

32303 การจัดการการเงิน เล่ม 2

400 บาท

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

350 บาท

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

400 บาท

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ เล่ม 1

350 บาท

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ เล่ม 2

400 บาท

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 เล่ม 1

400 บาท

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 เล่ม 2

350 บาท

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย เล่ม 1

350 บาท

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย เล่ม 1

400 บาท

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 1

350 บาท

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 2

400 บาท

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เล่ม 1

350 บาท

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เล่ม 2

400 บาท

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ เล่ม 1

400 บาท

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ เล่ม 2

350 บาท

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ เล่ม 1

350 บาท

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ เล่ม 2

400 บาท

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ เล่ม 1

350 บาท

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ เล่ม 2

400 บาท

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เล่ม 1

400 บาท

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เล่ม 2

350 บาท

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร เล่ม 1

400 บาท

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร เล่ม 2

350 บาท

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เล่ม 1

350 บาท

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เล่ม 2

400 บาท

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย เล่ม 1

300 บาท

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย เล่ม 2

450 บาท

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เล่ม 1

400 บาท

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เล่ม 2

350 บาท

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยตลาด เล่ม 1

350 บาท

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยตลาด เล่ม 2

400 บาท

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 1

350 บาท

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 2

400 บาท

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เล่ม 1

400 บาท

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เล่ม 2

350 บาท

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 1

400 บาท

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 2

350 บาท

32339 การจัดการการเงินการตลาดและการดำเนินงาน เล่ม 1

350 บาท

32339 การจัดการการเงินการตลาดและการดำเนินงาน เล่ม 2

400 บาท

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร เล่ม 1

350 บาท

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร เล่ม 2

400 บาท

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เล่ม 1

350 บาท

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เล่ม 2

400 บาท

32406 การจัดการสินเชื่อ เล่ม 1

350 บาท

32406 การจัดการสินเชื่อ เล่ม 2

400 บาท

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก เล่ม 1

400 บาท

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก เล่ม 2

350 บาท

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า เล่ม 1

350 บาท

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า เล่ม 2

400 บาท

32414 ตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย เล่ม 1

400 บาท

32414 ตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย เล่ม 2

350 บาท

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ เล่ม 1

400 บาท

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ เล่ม 2

350 บาท

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง เล่ม 1

400 บาท

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง เล่ม 2

350 บาท

32429 การบัญชีรัฐบาลการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ เล่ม 1

300 บาท

32429 การบัญชีรัฐบาลการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ เล่ม 2

450 บาท

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เล่ม 1

400 บาท

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เล่ม 2

350 บาท

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด เล่ม 1

400 บาท

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด เล่ม 2

350 บาท

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี เล่ม 1

400 บาท

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี เล่ม 1

350 บาท

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง เล่ม 1

250 บาท

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง เล่ม 2

250 บาท

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง เล่ม 3

250 บาท

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ เล่ม 1

400 บาท

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ เล่ม 2

350 บาท

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 1

400 บาท

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 2

350 บาท

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ เล่ม 1

350 บาท

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ เล่ม 2

400 บาท

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เล่ม 1

400 บาท

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เล่ม 2

350 บาท

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ เล่ม 1

400 บาท

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ เล่ม 2

350 บาท

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เล่ม 1

400 บาท

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เล่ม 2

350 บาท

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ เล่ม 1

400 บาท

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ เล่ม 2

350 บาท

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน เล่ม 1

350 บาท

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน เล่ม 2

400 บาท

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและควบคุมทางการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและควบคุมทางการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ เล่ม 1

350 บาท

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ เล่ม 2

400 บาท

32456 ประสบการวิชาชีพการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32456 ประสบการวิชาชีพการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เล่ม 1

400 บาท

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เล่ม 2

350 บาท

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว เล่ม 1

350 บาท

32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว เล่ม 2

400 บาท

32465 การจัดการนันทนาการและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เล่ม 1

350 บาท

32465 การจัดการนันทนาการและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เล่ม 2

400 บาท

32466 การจัดการธุรกิจการประชุม เล่ม 1

350 บาท

32466 การจัดการธุรกิจการประชุม เล่ม 2

400 บาท

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน เล่ม 1

300 บาท

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน เล่ม 2

450 บาท

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด เล่ม 1

350 บาท

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด เล่ม 1

400 บาท

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก เล่ม 1

400 บาท

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก เล่ม 2

350 บาท

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ เล่ม 1

350 บาท

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ เล่ม 2

400 บาท

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว เล่ม 1

400 บาท

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว เล่ม 2

350 บาท

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เล่ม 1

350 บาท

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เล่ม2

400 บาท

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม เล่ม 1

350 บาท

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม เล่ม 2

400 บาท

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม เล่ม 1

350 บาท

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม เล่ม 2

400 บาท

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 1

350 บาท

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 2

400 บาท

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเล่ม 1

350 บาท

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเล่ม 2

400 บาท

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร เล่ม 1

400 บาท

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร เล่ม 2

350 บาท

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน เล่ม 1

400 บาท

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน เล่ม 2

350 บาท

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 1

400 บาท

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 2

350 บาท

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ เล่ม 1

350 บาท

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ เล่ม 2

400 บาท

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก เล่ม 1

350 บาท

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก เล่ม 2

400 บาท

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

350 บาท

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

400 บาท

33201 การบริหารราชการไทย เล่ม 1

350 บาท

33201 การบริหารราชการไทย เล่ม 2

400 บาท

33202 การคลังและงบประมาณ เล่ม 1

400 บาท

33202 การคลังและงบประมาณ เล่ม 2

350 บาท

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ เล่ม 1

350 บาท

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ เล่ม 2

400 บาท

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 1

250 บาท

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 2

250 บาท

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 3

250 บาท

33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เล่ม 1

400 บาท

33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เล่ม 2

350 บาท

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการตลาด เล่ม 1

350 บาท

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการตลาด เล่ม 2

400 บาท

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ เล่ม 1

400 บาท

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ เล่ม 2

350 บาท

33208 แนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

33208 แนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย เล่ม 1

350 บาท

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย เล่ม 2

400 บาท

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน เล่ม 1

350 บาท

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน เล่ม 2

400 บาท

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 1

350 บาท

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 2

400 บาท

33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 1

400 บาท

33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 2

350 บาท

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 1

350 บาท

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 2

400 บาท

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ เล่ม 1

250 บาท

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ เล่ม 2

250 บาท

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ เล่ม 3

250 บาท

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ เล่ม 1

350 บาท

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ เล่ม 2

400 บาท

33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ เล่ม 1

400 บาท

33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ เล่ม 2

350 บาท

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

350 บาท

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

400 บาท

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

350 บาท

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

400 บาท

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท เล่ม 1

350 บาท

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท เล่ม 2

400 บาท

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร เล่ม 1

350 บาท

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร เล่ม 2

400 บาท

33432 การบริหารงานสำนักงาน เล่ม 1

350 บาท

33432 การบริหารงานสำนักงาน เล่ม 2

400 บาท

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ เล่ม 1

400 บาท

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ เล่ม 2

350 บาท

33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา เล่ม 1

350 บาท

33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา เล่ม 2

400 บาท

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด เล่ม 1

350 บาท

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด เล่ม 2

400 บาท

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ เล่ม 1

400 บาท

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ เล่ม 2

350 บาท

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี เล่ม 1

350 บาท

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี เล่ม 2

400 บาท

33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เล่ม 1

350 บาท

33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เล่ม 2

400 บาท

33440 การบริหารงานสรรพสามิต เล่ม 1

400 บาท

33440 การบริหารงานสรรพสามิต เล่ม 2

350 บาท

33441 การตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี เล่ม 1

350 บาท

33441 การตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี เล่ม 2

400 บาท

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ เล่ม 1

400 บาท

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ เล่ม 2

350 บาท

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง เล่ม 1

350 บาท

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง เล่ม 2

400 บาท

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ เล่ม 1

350 บาท

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ เล่ม 2

400 บาท

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 1

350 บาท

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 2

400 บาท

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น เล่ม 1

350 บาท

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น เล่ม 2

400 บาท

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น เล่ม 1

350 บาท

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น เล่ม 2

400 บาท

33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น เล่ม 1

350 บาท

33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น เล่ม 2

400 บาท

33449 การบริหารการบริการสาธารณะ เล่ม 1

400 บาท

33449 การบริหารการบริการสาธารณะ เล่ม 2

350 บาท

33450 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล เล่ม 1

350 บาท

33450 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล เล่ม 2

400 บาท

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

350 บาท

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

400 บาท

33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 1

350 บาท

33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 2

400 บาท

Close Menu
Close Panel