ปี 2563

ปี 2562

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 
    “บ้ายบายปีหมู เปิดประตูรับหนูทอง”
    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สำนักพิมพ์ ประจำปี 
    พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

 นางชัชนา ดวงจินดา      นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ
 นางจิรพร สินเสริฐ        น.ส.อัญญรัชย์ อารยะวรวีร์
 นางนิตยา พิริยวรรธนะ   นายสุชาติ ชัยธารี 
 นายสุทิตย์ วันเพ็ง   

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
    “การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์” 

    เมื่อวันที่ 7,16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม มสธ.
    วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท
    จ.นครนายก

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
    “เทคนิคการสร้างผลงาน”

    เมื่อวันที่ 25, 30-31 กรกฎาคม 2562
    ณ ห้องประชุม มสธ.

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
    “การออกแบบกระบวนการธุรกิจรูปแบบใหม่
    ของ
สำนักพิมพ์ โดยเทคนิค Re-engineering”
    เมื่อวันที่ 20, 28-30 มีนาคม 2562
    ณ เพชรมณีกาญจน์ บิช รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 

 ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์
    33 ปี  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
    ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
 

ปี 2561

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
    “จอไป กุนมา หรรษาตลอดปี 2563” 
    เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
     ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อ
    ยกระดับคุณภาพองค์กร
สำนักพิมพ์
    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.
    และวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอม
    จ.เพชรบุรี

 รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
    เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ สำนักพิมพ์ ชั้น

อบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
   (พ.ศ.2561 – 2565) ของสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรม
   เทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
   วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 8228
   อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2 
   และ 
วันที่ 22- 23 มกราคม 2561
   ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง
    สำนักพิมพ์ 32 ปี
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักพิมพ์
    อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1

ปี 2560

สำนักพิมพ์จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง
    สำนักพิมพ์ 31 ปี
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
    ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1

สำนักพิมพ์เปิดศูนย์หนังสือ มสธ.
    วันที่ 5  กันยายน 2560  ณ อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า

มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์  ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2560
    วันที่ 25 กันยายน 2560
    ณ ห้องสมศร อาคารอเนกนิทัศน์ 
    นางปิยะพร         สัตยาภรณ์
    นางสาวพวงทอง   สถิตพงศ์สถาพร
    นางบานเย็น        สิงห์แก้วสืบ 

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 “รื่นเริงสุขสัตน์ปีไก่
    เบิกบานสำราญใจรับปีใหม่ ปีจอ” 
    วันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ปี 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” วันที่ 27 – 29 เมษายน 2559  
ณ ห้องประชุม 8228  อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2  มสธ.

และ  The Verona at Tub Lan  จังหวัดปราจีนบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน” (Lean Management)
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
และ นาวีภิรมย์ กองทัพเรือ (หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการฝึกอบรมและประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. 
    >> ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ