ปี 2563

ปี 2562

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 
    “บ้ายบายปีหมู เปิดประตูรับหนูทอง”
    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สำนักพิมพ์ ประจำปี
    พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
    ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

 นางชัชนา ดวงจินดา      นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ
 นางจิรพร สินเสริฐ        น.ส.อัญญรัชย์ อารยะวรวีร์
 นางนิตยา พิริยวรรธนะ   นายสุชาติ ชัยธารี 
 นายสุทิตย์ วันเพ็ง   

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
    “การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์” 

    เมื่อวันที่ 7,16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม มสธ.
    วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท
    จ.นครนายก

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
    “เทคนิคการสร้างผลงาน”

    เมื่อวันที่ 25, 30-31 กรกฎาคม 2562
    ณ ห้องประชุม มสธ.

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
    “การออกแบบกระบวนการธุรกิจรูปแบบใหม่
    ของ
สำนักพิมพ์ โดยเทคนิค Re-engineering”
    เมื่อวันที่ 20, 28-30 มีนาคม 2562
    ณ เพชรมณีกาญจน์ บิช รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 

 ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์
    33 ปี  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
    ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
 

ปี 2561

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
    “จอไป กุนมา หรรษาตลอดปี 2563” 
    เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
     ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อ
    ยกระดับคุณภาพองค์กร
สำนักพิมพ์
    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.
    และวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอม
    จ.เพชรบุรี

 รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
    เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ สำนักพิมพ์ ชั้น

อบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
   (พ.ศ.2561 – 2565) ของสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรม
   เทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
   วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 8228
   อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2 
   และ 
วันที่ 22- 23 มกราคม 2561
   ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง
    สำนักพิมพ์ 32 ปี
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักพิมพ์
    อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1

ปี 2560

สำนักพิมพ์จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง
    สำนักพิมพ์ 31 ปี
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
    ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1

สำนักพิมพ์เปิดศูนย์หนังสือ มสธ.
    วันที่ 5  กันยายน 2560  ณ อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า

มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์  ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2560
    วันที่ 25 กันยายน 2560
    ณ ห้องสมศร อาคารอเนกนิทัศน์ 
    นางปิยะพร         สัตยาภรณ์
    นางสาวพวงทอง   สถิตพงศ์สถาพร
    นางบานเย็น        สิงห์แก้วสืบ 

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 “รื่นเริงสุขสัตน์ปีไก่
    เบิกบานสำราญใจรับปีใหม่ ปีจอ” 
    วันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ปี 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” วันที่ 27 – 29 เมษายน 2559  
ณ ห้องประชุม 8228  อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2  มสธ.

และ  The Verona at Tub Lan  จังหวัดปราจีนบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน” (Lean Management)
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
และ นาวีภิรมย์ กองทัพเรือ (หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการฝึกอบรมและประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. 
    >> ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ